Hållbarhet och Miljö –stora frågor som vi inte kan blunda för

Inom EnviLoop arbetar vi framgångsrikt med miljöutredningar inkl. MKB:er, miljörättsliga frågor, hållbarhetsfrågor och ledningssystem m.m.

Lagstiftning

Vi behärskar ett stort spann av miljöfrågor inom områden som t.ex. vatten, luft, buller, avfall, kemikalier. Vi har kompetens för projektets samtliga faser och vi leder gärna hela projekt från idé till genomförande, oavsett om det gäller nya anläggningar eller optimering och modernisering av befintliga processer. Alternativt kan vi stötta er egen projektorganisation med specialistkompetens.

Anlita oss gärna t.ex. för stöttning i tillståndsärenden och myndighetskontakter, eller för att vara er resurs i verksamhetens operativa miljöarbete. EnviLoop bidrar oavsett roll och karaktär på uppdrag till att säkerställa att miljöfrågorna omhändertas på bästa tänkbara sätt genom vår tekniska, miljömässiga och kommersiella expertis.

På EnviLoop har vi tillsammans mer än 50 års erfarenhet av att arbeta med miljöbalken och specifika författningar för drift och uppföljning av miljöfarlig verksamhet, samt inom livsmedels- och processindustrin.

Vi arbetar mycket med tillstånd och omprövningar som regleras av miljölagstiftningen, men även med konkreta frågor om hur en anläggning ska bedrivas för att säkerställa att kraven uppfylls. Vi håller återkommande utbildningar inom miljörätt och är även flitigt anlitade föreläsare inom detta ämne.

I de projekt där vi är aktiva strävar vi alltid mot att hitta rätt balans mellan produktion och miljö. Genom våra tidigare genomförda uppdrag har vi visat att vi är innovativa och att de lösningar vi hittar fungerar.

Aktuell inriktning nu på många av våra uppdrag är EU:s industriutsläppsbestämmelser, såväl i ett allmänt som i ett mer strategiskt rådgivningsperspektiv. Vi har även specialistkompetens inom systemet för handel med utsläppsrätter, bestämmelserna kring hållbarhetskriterier för biobränslen och det svenska systemet för kväveoxidavgift.

Vad vi erjuder inom Hållbarhet och Miljö

EU-lagstiftning

Miljöfarliga verksamheter i Sverige regleras i allt större utsträckning av lagstiftning från EU. Det innebär generellt att det blir ”många bollar i luften” för verksamhetsutövarna eftersom de olika regelverken inte alltid harmoniserar med varandra eller med de förhållningsregler som följer av den svenska Miljöbalken.

Tillståndsärenden

Vid ny- eller omprövning av en miljöfarlig verksamhet är det viktigt att det blir rätt från början. Detta är verksamhetsutövarens chans att lägga fram förslag till begränsningar och villkor som går i linje med de aktiviteter som ska bedrivas inom anläggningen.

Egenkontroll

Egenkontroll är precis vad det låter som, verksamhetsutövarens kontroll av det egna miljörelaterade arbetet. Det kan verka enkelt, men för att lyckas med egenkontrollen krävs kunskap, kontinuitet och rätt verktyg.

Myndighetsrapportering

Det är många rapporteringsdatum att komma ihåg för dig som bedriver en miljöfarlig verksamhet och i vissa fall kan det bli både dyrt och besvärligt att missa en dead line. Men även för den som har en plan visar det sig ibland att kunskapen eller tiden inte räcker till.

Miljöutredningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Miljöutredningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Att industriella processer påverkar den omgivande miljön är ingen nyhet, men hur stor påverkan är och vad som kan ses som acceptabelt behöver ofta utredas.

Vi är vana att utreda miljöpåverkan i form av utsläpp till luft och vatten från förbränningsanläggningar, VA-verk och andra typer av produktionsprocesser. Bakgrunden till dessa utredningar varierar, ibland är de del av ett tillståndsärende, men syftet kan lika gärna vara förberedelser inför en anläggningsförändring eller del av det löpande egenkontrollarbetet. Vi kan t.ex. vara behjälpliga vid genomförande av riskanalyser eller spridningsberäkningar samt upprättande av nyckeltal och miljömål i syfte att tydliggöra de miljörelaterade konsekvenserna av olika aktiviteter som föreligger inom en miljöfarlig verksamhet.

EPD (miljövarudeklaration) enligt ISO 14025

EPD (miljövarudeklaration) enligt ISO 14025

Naturligtvis är vi även bekväma med att på ett tydligt och strukturerat sätt ta fram de alltmer efterfrågade miljövarudeklarationerna (eng. Environmental Product Declaration, EPD), i enlighet med gällande produktkategoriregler (PCR) och genomförd LCA.

Vi hjälper er med helheten så att ni enkelt ska kunna kommunicera och publicera era produkters miljöegenskaper. Alternativt så stöttar vi upp där det behövs oavsett om det handlar om att få ordning på vilken indata som ska användas i genomförandet av er LCA eller att förbereda er inför en granskning av tredje part.

Hållbara bränslen

Hållbara bränslen

Vi hjälper er att uppfylla lagstadgade krav på hållbarhet för biodrivmedel och biobränslen.

Hållbarhetskriterier (HBK)
För er som är skyldiga att inneha hållbarhetsbesked och rapportera in förbrukade mängder hållbart biodrivmedel och/eller biobränsle årligen kan vi hjälpa till i flera olika steg av processen. Vissa av våra kunder väljer att ta hjälp av oss för att upprätta ett kontrollsystem och genomföra ansökan om hållbarhetsbesked, medan andra väljer att anlita oss som extern oberoende granskare. Vi utför ofta stickprovskontroller med avseende på hållbarhet och hjälper gärna till med t.ex. väsentliga ändringar och med att sammanställa årsrapporten.

RED3 är på gång!
För närvarande pågår implementeringen av den tredje versionen av EU:s Förnybarhetsdirektiv, RED3. Till följd av RED3 blir fler anläggningar skyldiga att inneha hållbarhetsbesked. Dessutom kommer krav på växthusgasminskning i allt större utsträckning att träffa även befintliga och äldre anläggningar fortsättningsvis.

Ledningssystem

Ledningssystem

För den som bedriver en certifierad verksamhet finns fastställda krav på ledningssystem, men ordning och reda bland rutiner, instruktioner och andra styrande dokument är a och o för oss alla.

Inom EnviLoop vet vi hur ledningssystem ska byggas upp och vad de ska innehålla för att uppfylla gällande krav oberoende om det är fråga om en Revaq-certifiering eller en ISO-certifiering. Men vi vet också att inget system är bättre än sina användare och att rutiner ska anpassas efter arbetssättet inom verksamheten och inte tvärtom. Vi erbjuder ett komplett verktyg för uppbyggnad av ledningssystem genom CombiTool -Management System, men vi erbjuder också expertkunskaper i gällande lagstiftning och har praktisk erfarenhet av drift och uppföljning av industriella verksamheter. Detta i kombination med att vi gärna besöker våra kunder för att få de verksamhetsspecifika ingredienserna ger oss det perfekta receptet för ett koka ihop ett effektivt ledningssystem.

För er som redan har ett ledningssystem men funderar över hur effektivt det egentligen är kan vi erbjuda hjälp med en genomlysning, t.ex. i form av en GAP-analys, i syfte att ta fram en åtgärdsplan och en prioritetsordning för effektiviserande åtgärder. Kanske är det dags att digitalisera det befintliga systemet och samla era standardiserade processer såsom rutiner för olika arbetsmoment, mötesprotokoll, avtal tillika befattnings-/rollbeskrivningar etc. i ett digitalt ledningssystem? Då är vårt verktyg Management System allt ni behöver! Management System erbjuder struktur och bidrar till att ett och samma dokument är gällande och lättillgängligt i hela organisationen och dess systemuppbyggnad underlättar förändring och utveckling av redan framtagna dokument om sådana önskemål eller behov finns. Dessa egenskaper hos systemet möjliggör ett mer autonomt arbetssätt och kan vara en del i att utveckla verksamheten såväl organisatoriskt som processmässigt.

Management system är det optimala dokumenthanteringssystemet som ersätter den traditionella filserver strukturen och som underlättar samarbetet mellan kollegor, underleverantörer och kunder. Där ni som användare går ifrån att dokumenten mer eller mindre ”finns i sjön”.