Riskanalyser

God kännedom om verksamhetens risker och utmaningar är av största vikt!

Vi hjälper er att identifiera och bedöma risker inom såväl organisation som process, så att ni kan vidta förebyggande åtgärder i god tid.

Inom alla verksamheter och processer finns risker, men med hög medvetenhet och förebyggande arbete behöver det inte påverka er möjlighet och förmåga att nå uppsatta mål. Riskanalysarbetet ger bäst resultat när det är strukturerat, återkommande och enkelt. Vi har de verktyg som krävs för att åstadkomma detta.

Riskanalyser är ett vedertaget arbetssätt inom en mängd olika områden. Ett arbetssätt som kan appliceras på såväl yttre miljö och arbetsmiljö som tillgänglighet och ekonomi, för att bara nämna några exempel. Att identifiera och bedöma risker är viktigt i alla projekt och inför varje större omställning av er verksamhet, men även löpande och i förebyggande syfte för att lyfta fram dolda risker i ljuset.

Vi är vana att arbeta med riskanalyser enligt krav i Egenkontrollförordningen, HACCP, arbetsmiljölagstiftningen, EU ETS och Hållbarhetslagen. Men vi kan självklart även hjälpa er att bedöma risker inom era projekt eller som stöd inför investeringar och tekniska vägval.

Med utgångspunkt från vår mångåriga erfarenhet har vi utvecklat smarta tekniska hjälpmedel som underlättar och effektiviserar genomförandet av riskanalyser. Se mer info om vår fräscha programsvit CombiTool.