EU-lagstiftning – ”tillsammans är vi starkare” det är en devis som även passar in i detta sammanhang och som utgör syftet och målet med att vi inom EU har samma minimilagar att följa.

För visst är det numera en självklarhet för oss alla att föroreningar inte stannar inom en landsgräns? Med denna insikt framstår det som naturligt att vi tillsammans måste arbeta för att reducera t.ex. användandet av miljöfarliga kemikalier och dra vårt strå till stacken vad gäller att reducera utsläpp till luft, mark  och vattendrag.

EU-Lagstiftning

Som en del av EU får vi även del av den lagstiftning som upprättas för miljöfarliga verksamheter inom medlemsländerna. Många av de direktiv som kommer från EU är så kallade minimidirektiv som ger tvingande krav för oss i Sverige, precis som i övriga medlemsländer.

Listan över författningar från EU kan naturligtvis göras hur lång som helst.

Kontaktpersoner EU-lagstiftning

Sofia Enternäs
Telefon: 021-10 56 45
Mail: sofia.enternas@enviloop.se

Industriemissionsdirektivet (IED)

För er som bedriver så kallade industriutsläppsverksamheter kan vi vara behjälpliga med följande:

 • Konsekvensutredningar med avseende på tillämpning av SFS 2013:252 och SFS 2013:253.
 • Konsekvensutredningar med avseende på tillämpning av branschspecifika BAT-slutsatser.
 • Stöd vid genomförande och sammanställning av statusrapporter.
 • Nedklassning av installerad tillför effekt för anpassning mot effektbehov (inklusive myndighetskontakt).
 • Sammanställning av en specifik verksamhets efterlevnad av IED för ex. miljörapporten.

Systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS)

Handelssystemet omfattar en mängd olika industriella verksamheter vilket medför att metoder för att övervaka utsläpp och söka tilldelning varierar. Vi håller koll på begreppen och kan hjälpa er med följande:

 • Ansökan om tillstånd att släppa ut koldioxid (inkl. upprättande av övervakningsplan).
 • Upprättande av rutiner och beräkningsmallar för korrekt övervakning av koldioxidutsläpp.
 • Beräkning av mätosäkerheter och genomförande av riskanalyser.
 • Genomförande av internrevision.
 • Sammanställning och rapportering av årliga utsläpp i E-CO2.
 • Stöd vid extern verifiering av årliga utsläpp.
 • Stöd vid överlämning av utsläppsrätter i Unionsregistret.
 • Ansökan om tilldelning av fria utsläppsrätter.
 • Justering av tilldelning under pågående handelsperiod, t.ex. kapacitetsförändringar.
 • Anmälan om ändrad drift.
 • Förbättringsrapportering och hantering av avvikelser.
 • Ansökan om fri tilldelning av utsläppsrätter.