Avgifts- och handelssystem

Här har vi samlat information om de system som genom avgifter eller möjligheter till handel med utsläppsrätter tillämpas i Sverige för att påverka verksamhetsutövarna mot att minska sina utsläpp.

Har du frågor kan du kontakta

Håkan Fjäder, 021-10 56 42

Kväveoxidavgift

För svenska förbränningsanläggningar kostar det 50 kr att släppa ut ett kg NOx.

De pengar som samlas in genom avgiften fördelas sedan ut till de verksamhetsutövare som släpper ut minst NOx per producerad energienhet.

Så i slutändan får den som är duktig tillbaka pengar medan den som inte är lika duktig får betala för sig.

NOx-avgiften gäller per utsläppskälla, d.v.s. per panna och alla enheter som producerar 25 GWh eller mer under innevarande år ska omfattas av avgiftsskyldigheten.

För varje enhet som omfattas av avgiftssystemet ska NOx-utsläppen mätas kontinuerligt och förslagsvis används rapporteringssystemet CombiLab eller motsvarande system för att skapa överskådliga rapporter.

Tänk på att mätbortfall under längre perioder kan medföra att utsläppen måste räknas upp eller ersättas av schablonvärden vilket kan bli dyrt. Det är därför mycket viktigt att ha kontinuerlig uppföljning på mätsystemet och att agera direkt vid ev. problem.

Funktionskontroll

Den nya föreskriften NFS 2016:13 som gäller från 1 juli 2017 ställer liter mer specifika krav på funktionskontroll jämfört med den tidigare gällande NFS 2004:6. Bland annat krävs nu noll- och referenspunktskontroll varje månad vilket innebär att verksamhetsutövaren själv måste ha referensgas tillgänglig. Tänk även på att det nu är tydligt i föreskriften att det ska finnas skriftliga rutiner för flera olika moment.

Jämförande mätning

En jämförande mätning ska genomföras under varje år som en enhet är NOx-pliktig. Det är därför smart att inte planera in den jämförande mätningen i december, framförallt för pannor som med säkerhet kommer att producera mer än 25 GWh.

Den jämförande mätningen ska alltid genomföras av en ackrediterad mätkonsult under minst 10 timmar, annars är den inte giltig.

Den årliga NOx-deklarationen ska vara inlämnad senast 25 januari året efter det år som avrapporteras. Det är viktigt att det vid rapporteringstillfället finns en godkänd jämförande mätning samt väl utformade emissionsrapporter att bifoga.

NOx-deklarationen ska lämnas in digitalt via Naturvårdsverkets webtjänst E-NOx.

Handel med utsläppsrätter

Det är ett lagkrav för förbränningsanläggningar och många andra industrier att vara med i handelssystemet.

Tanken är att den som har låga utsläpp av fossil koldioxid kan tjäna pengar på att sälja de fritt tilldelade utsläppsrätterna som inte behövs inom den egna verksamheten.

Anläggningar som omfattas av lagen (2004:1199) av handel med utsläppsrätter ska ha tillstånd för utsläpp av växthusgaser. Exempel på sådana anläggningar är järn- och stålverk, aluminiumproduktionsanläggningar, oljeraffinaderier och förbränningsanläggningar.

För förbränningsanläggningar gäller att de anläggningar som har en total installerad tillförd bränsleeffekt på 20 MW eller mer omfattas av tillståndsplikten. En anläggning omfattas av tillståndsplikt även om de är mindre än 20 MW men är anslutna till ett fjärrvärmenät som har en total installerad tillförd bränsleeffekt på 20 MW.

Tillståndsansökan lämnas till länsstyrelsen som beslutar om tillståndet. Ansökan ska genomföras i en Excel-mall som Naturvårdsverket tillhandahåller och som sedan utgör anläggningens övervakningsplan.

Mallen för ansökan och övervakningsplan hittar du här.

Inför varje ny handelsperiod finns det möjlighet att ansöka om fri tilldelning av utsläppsrätter. Dessa utsläppsrätter kan sedan användas som ”betalning” för de egna utsläppen under resten av handelsperioden, eller säljas till någon annan aktör som har brist på utsläppsrätter.

Ändrad drift

Nytt för denna handelsperiod är att tilldelningen ska följas upp och justeras under handelsperiodens gång och att alla verksamhetsutövare således ska rapportera ändrad drift årligen till Naturvårdsverket. Det innebär att anläggningar som har en verklig produktion som kraftigt underskrider produktionen under referensåren (delvis nedläggning) ska lämna tillbaka utsläppsrätter. De förlorade utsläppsrätterna kan återfås om produktionen återigen ökar (delvis återtagande). Senast 31 december ska en preliminär anmälan om ändrad drift skickas in och sedan följas upp av en definitiv anmälan senast 15 januari. Straffavgiften för utebliven eller försenad anmälan är 50 000 kr, vilket såklart är en onödig utgift.

Kapacitetsändring

För den som utökar sin kapacitet under pågående handelsperiod och kan visa på en faktisk ökning av produktionen finns möjlighet att ansöka om extra tilldelning ur en särskild ”reservpott”. Det omvända gäller såklart för den som minskar sin kapacitet.

Alla som har ett CO2-tillstånd ska rapportera in föregående års utsläpp av fossil koldioxid till Naturvårdsverket visa e-tjänsten E-CO2 senast 31 mars varje år. Utsläppen ska då vara granskade och godkända av en extern ackrediterad verifierare. Samma datum ska utsläppet även registreras i Unionsregistret som administreras av Energimyndigheten.

30 april är ett viktigt datum att lägga på minnet eftersom det är sista dagen för överlämning av utsläppsrätter i Unionsregistret. Utebliven eller försenad rapportering medför en straffavgift på 100 Euro per utsläppsrätt, vilket kan bli en ansenlig summa.

Inlogg i Unionsregistret är personliga och för att genomföra den årliga överlämningen krävs två personer med rätt behörighet. Att skaffa ett inlogg till Unionsregistret är inget man gör på en kafferast så tänk på att se över era behörigheter i god tid!

I den nuvarande handelsperioden är det löpande förbättringsarbetet med avseende på övervakning av koldioxidutsläpp betydligt mer uppstyrt än tidigare. Det finns nu krav på att förbättringsrapporter ska lämnas in av alla aktörer senast 30 juni enligt följande intervall:

A-anläggningar var fjärde år
B-anläggningar vart annat år
C-Anläggningar varje år

Observera att en förbättringsrapport alltid ska lämnas in om det kvarstår avvikelser från verifieringen och i vissa fall även om det kvarstår förbättringsförslag.

Mallen för förbättringsrapportering hittar du här.

Hållbarhetskriterier – HBK

Enligt Hållbarhetslagen (2010:598) ställs krav på att hållbarheten ska kunna bevisas för flytande biobränslen och fordonsgas.

”Hållbart” har i detta avseende definierats som att antal utsläppta koldioxidekvivalenter underskrider en viss procent av utsläppet från ett motsvarande fossilt bränsle.

Den verksamhetsutövare som är skyldig att rapportera förbrukade mängder av en bioolja eller fordonsgas måste ha ett godkänt hållbarhetsbesked. Verksamhetsutövaren kan själv ansöka om ett sådant hos Energimyndigheten med hjälp av blanketter som myndigheten tillhandahåller. Vid förbränning av bioolja gäller det dock att se upp, eftersom vissa av oljorna kräver hållbarhetsbesked och andra inte. Ta reda på oljans produktnamn, eller ännu bättre Kn-nummer och hör efter med oss på EnviLoop!

Grundförutsättningen för att erhålla ett hållbarhetsbesked är att hanteringen av det aktuella bränslet sköts enligt ett kontrollsystem som har godkänts av en oberoende granskare.

Kontrollsystem

Ett kontrollsystem kan uppföras som ett dokument eller som en samling av rutiner och beräkningsmallar. Det ska beskriva allt ifrån överenskommelser med leverantörer och kunder till massbalans och utsläppsberäkningar. Bestämmelser kring detta finns i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, samt i Energimyndighetens vägledning.

Oberoende granskning

För att granska ett kontrollsystem vid ansökan om nytt hållbarhetsbesked eller vid ändring av ett hållbarhetsbesked krävs ingen ackreditering eller certifiering. Granskaren ska dock godkännas av Energimyndigheten i varje enskilt fall och de bedömer då om granskaren kan anses vara oberoende och ha rätt tekniska kompetens. Så tänk på att ni inte kan genomföra hela ansökningsprocessen själva, utan åtminstone måste ta hjälp med den oberoende granskningen.

För att säkerställa att kontrollsystemet fungerar ska regelbundna stickprovskontroller genomföras på initiativ av verksamhetsutövaren själv. Resultatet från dessa kontroller är sedan något som Energimyndigheten brukar vilja ta del av ex. vid omprövning av hållbarhetsbesked, så slarva inte med dokumentationen!

Stickprovskontroller får genomföras av verksamhetsutövaren själv, den oberoende granskaren eller annan extern part. Ett perfekt moment att ta konsulthjälp med och varför inte kombinera med internrevision av systemet för handel med utsläppsrätter?

Mängd förbrukat hållbart bränsle samt hållbarhetsegenskaper för bränsle ska rapporteras in till Energimyndigheten senast 1 april varje år. Rapporteringen avser då föregående verksamhetsår.

Inför rapporteringen måste ni kräva in ett hållbarhetsintyg från respektive leverantör samt utföra beräkningar av ev. tillkommande utsläpp från ex. transporter eller lagring av bränslet hos er.

Mall för rapportering samt instruktioner för inlämning hittar ni här.