EnviDoos®

Kraftfull CO-reduktion och verkningsgradhöjning i fastbränslepannor. 

EnviDoos® kombinerar EnviLoop:s kunnande inom miljö och energi i en helt ny produkt där mikrodosering av svavel används som accelerator i förbränningsprocessen.

Microdosering av svavel har många positiva egenskaper vid förbränning av biobränsle, framförallt förhindrar det nästan helt CO- och TOC-bildning.

De erfarenheter EnviLoop erhållit under utvecklingsarbetet visar att en 85-100 %-ig reduktion av CO-bildningen är möjlig att förvänta sig vid en dosering, d.v.s. en minskning från nivåer på 200-3000 ppm tg ner till 0-40 ppm tg är möjliga resultatförväntningar. När CO-bildningen avtar kan O2-halten i pannorna sänkas med 1-4 vol-% vg, vilket medför höjd verkningsgrad och sänkt NOx-avgift.

I och med att CO-bildningen nästan helt upphör i anläggningen har långtidsförsöken visat att det är möjligt att använda ett billigare bränsle och samtidigt öka verkningsgraden genom sänkt syrehalt i förbränningen. Ett bränslebyte eller en verkningsgradsförbättring kan för många mindre anläggningar sänka kostnaderna med över en miljon SEK per år och för medelstora anläggningar med betydligt mer än så.

Kontaktperson EnviDoos

Vad erbjuder då EnviLoop angående dosering av svavel?

Förstudie inkl. mätning

I stort sett medför samtliga ombyggnader av en anläggning en osäkerhet med avseende på tillgänglighet och lönsamhet. Detta eftersom en förstudie ska genomföras, beslut ska fattas, delar beställas, och anläggningen stoppas för ombyggnad. EnviDoos® har den positiva egenskapen att den går att prova under drift.

EnviDoos® kan alltså provas utan några ingrepp på anläggningen och under normal drift. Dock ska en anmälan om proveldning naturligtvis först kommuniceras med tillsynsmyndigheten, vilket är något som EnviLoop bistår er med. Likaså ska SO2 mätas under proveldningen, vilket EnviLoop hjälper er med om er anläggning saknar kontinuerlig mätning av SO2.

Beslutsunderlag samt anmälan

Utifrån provperiodens resultat kan ett enkelt beslutsunderlag tas fram som visar på vilka för- och nackdelar dosering medför samt vilka kostnader som finns förknippade med dosering. Utifrån de emissionsmätningar som har genomförts under provperioden kommer även påverkan på emissionsnivån att belysas i beslutsunderlaget.

Om anläggningsägaren sedan fattar beslut om att gå vidare med kontinuerlig dosering hjälper EnviLoop till med att göra en anmälan om det till tillsynsmyndigheten.

Doseringsutrustning inkl. programmering, EnviDoos®

EnviLoop har tagit fram färdig utrustning för fast installation av svaveldosering, kallad EnviDoos®. Utifrån provkörning eller besök på plats bestäms lämplig placering av utrustningen samt vilka grundinställningar som är lämpliga. Grundmodellen av EnviDoos® är för de flesta anläggningar tillräcklig då den enkelt klarar dosering för en panna från ca 2 MW till ca 70-90 MW.