Miljöbalken och svenska författningar

Miljöbalken är en svensk lag som ligger till grund för allt miljörelaterat arbete som utförs inom miljöfarliga verksamheter i Sverige, t.ex. förbränningsanläggningar och avloppsreningsverk.

Har du frågor kan du kontakta

Håkan Fjäder, 021-10 56 42

Fakta

Här under hittar ni lite fakta om Miljöbalken och svenska författningar.

Dessa regler föreskrivs i Miljöbalkens 2 kapitel. Reglerna är generellt skrivna för att passa många olika typer av verksamheter och följaktligen ställs det krav på att varje enskild verksamhetsutövare ska förstå reglerna och implementera dem i sin egen verksamhet. Har ni koll på följande?

 • Kunskapskravet – Hur påverkar er verksamhet och era åtgärder människors hälsa och miljön?
 • Försiktighetsprincipen – Arbetar ni förebyggande och systematiskt för att minimera negativ miljöpåverkan?
 • Produktvalsprincipen – Kan ni ex. ta bort kemikalier eller byta till mindre miljöfarliga alternativ?
 • Hushållningsprincipen – Använder ni resurser som bränsle, energi och vatten på ett effektivt sätt?

Visst är det många krav att ta hänsyn till men glöm inte att hänsynsreglerna gäller i den utsträckning det kan anses vara tekniskt och ekonomiskt rimligt, enligt Miljöbalken, kap 2, § 7.

I Sverige tillämpas individuell prövning av miljöfarliga verksamheter vilket innebär att varje enskilt fall ska prövas och de specifika förutsättningarna för den tilltänkta verksamheten och den fysiska platsen ska beaktas. Vi skiljer på ”tillståndsplikt” och den enklare formen ”anmälningsplikt” enligt följande:

 • A-verksamheter är tillståndspliktiga och prövas av Miljödomstolen
 • B-verksamheter är tillståndspliktiga och prövas av Länsstyrelsen
 • C-verksamheter är anmälningspliktiga och prövas av kommunen

Hur vet ni om er verksamhet är miljöfarlig? Läs mer i Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251)

Egenkontroll är precis vad det låter som, d.v.s. krav på att den som bedriver en verksamhet ska kontrollera, följa upp och dokumentera hur verksamheten påverkar miljön och människors hälsa.

Följande är viktiga delar i egenkontrollarbetet:

 • Ansvarsfördelning – Juridiskt ansvar i all ära men vem gör vad i det dagliga arbetet?
 • Rutiner – Rutiner ska vara skriftliga och specifika och framförallt användarvänliga! Läs gärna mer om vår produkt Management System som är en del av programsviten CombiTool
 • Riskanalys – Ska genomföras återkommande och systematiskt, hur gör ni? Varför inte gå vår kurs?
 • Avvikelserapportering – Att spela med öppna kort brukar vara det bästa, men vad är en avvikelse?
 • Kemikaliehantering – Hur farliga är era kemikalier? Har ni koll på dokumentationen?

Mer information finns i Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

För alla tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska en årliga miljörapport lämnas in till tillsynsmyndigheten senast 31 mars. Rapporten ska fungera som en sammanställning och uppföljning av såväl förebyggande som skadebegränsande miljöarbete som utfört inom verksamheten under året. Vad som ska ingå i rapporten styrs i detalj av föreskriften NFS 2006:9, men observera att vid rapporteringen i mars 2018 ska den nya föreskriften NFS 2016:8 tillämpas eftersom den nu har ersatt den gamla.

Rapporteringen ska genomföras genom webtjänsten SMP och tänk på att även hämta mallen för rapportens textdel från SMP så att du är säker på att få med alla punkter.