EnviLoop

EnviLoop bildades år 2000 är ett management- och teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med ytterst kompetent innehåll.

Om EnviLoop

Våra uppdrag handlar om allt från strategisk planering, förstudier, utredningar och processoptimering till projektering och projektledning. Utöver det tillhandahåller vi branschledande flexibla programvaror och produkter inom integration och digitalisering. Vårt fokus är lösningar som skapar lönsamhet, konkurrenskraft och effektivitet med minsta möjliga miljöpåverkan och där våra kunders utmaningar vänds till möjligheter.

Våra anställda är energi-, miljö och dataexperter som samverkar för att bidra till utvecklingen av såväl konkurrenskraftig organisation och produktionsprocess som ett hållbart samhälle.

Kontakt personer

Kontakt Systemteknik

Kontakt Processteknik (inkl. VA-teknik)

Kontakt Lagstiftning

Vision och mål

Vision och mål

Vår vision är att vara kompetens- och marknadsledande inom energiområdet och området för utsläpp till luft och vatten från industriella processer. Vi ska bidra med innovationskraft och kreativa lösningar till våra kunder.

Varje anställd ska vara attraktiv genom ständig kompetensutveckling och vår arbetsplats ska präglas av mångfald och tolerans.

Vårt mål är att erbjuda våra kunder en bred kompetens för att göra deras anläggningar effektivare, mer ekonomiska och dessutom minska deras miljöpåverkan. Vår idé med EnviLoop-koncernen är att kombinera produkter och tjänster med miljö-, energi- och systemteknik.

EnviLoop
Joakim Blomster
VD

Miljöpolicy

För oss på EnviLoop är det viktigt att vi tar ansvar för miljön därför genomsyrar ett konstruktivt miljötänkande vårt dagliga arbete. Vi strävar efter att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av samhället och våra produkter och tjänster ska hjälpa till att minska den globala resursförbrukningen och nedsmutsningen av luft, mark och vatten. Vi har därför denna miljöpolicy som ska utgöra en del av grunden för vårt arbete.
Vi ska inom vår verksamhet:
 • Anstränga oss för att minska vår miljöbelastning på vårt kontor genom att: minska användning av energi och material såsom t.ex. papper och ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster samthantera vårt avfall på bästa sätt, vilket innebär att vi ska källsortera vårt avfall så långt det är möjligt.
 • Minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt och ökad användning av ny teknik.
 • Alltid se lagar och förordningar som minimikrav.
 • Aktivt inhämta och sprida kunskaper inom miljöområdet både internt och ute bland våra kunder.
 • Motivera samtliga medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande. Varje medarbetare ska i mån av behov erhålla anpassad utbildning i miljöfrågor, så att miljöpolicyns riktlinjer kan följas.
 • Arbeta aktivt med satta miljömål och handlingsplaner. Dessa ska årligen följas upp och utvärderas samt ändras vid behov.

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

För oss på EnviLoop är rätt kompetens och servicekänsla a och o, vi strävar mot ständig förbättring och personlig kompetensutveckling. Hög kvalitet och korrekta uppgifter och information är något som kan förutsättas då vi levererar uppdrag. Detta tillsammans med att vi håller vad vi lovar samt är lyhörda för uppdragsgivarens önskemål gör att vi lämnar högkvalitativa helhetslösningar med hög servicekänsla oavsett karaktär på uppdrag.

EnviLoop har därför antagit följande övergripande kvalitetsmål som ett led i att inom vår verksamhet leverera hög kvalitativa helhetslösningar anpassade till kundens önskemål:

 • ständigt förbättra oss själva och våra rutiner i avseende att öka kundtillfredsställelsen för att alltid levereratjänster med högsta möjliga kvalitet.
 • alltid sträva efter lösningar som ger mervärden för kunden.
 • arbeta aktivt med att inhämta och sprida relevant kunskap både internt och ute bland våra kunder.
 • ta vid genomförandet av våra uppdrag ta hänsyn till våra kunders miljö- och kvalitetsarbete i alla led.
 • arbeta med hög moral samt att följa all relevant lagstiftning och se det som ett minimikrav för våran verksamhet.