Våra kurser i Energi/Process

Pris per kursdag 7600:- SEK exkl. moms*

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.

Har du frågor angående kursena kontakta vår kursansvarige

Sofia Enternäs, 021-10 56 45

*Om inget annat anges.

Pannskötarutbildning, 1 dag

Den här kursen riktar sig till dig som vill få grunderna inom drift av pannanläggningar och den passar bra till allt från nya driftoperatörer till dem som vill uppdatera sina kunskaper i ämnet. Kursen riktar sig till personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med små och medelstora förbränningsanläggningar.

Ur kursinnehållet

Grundläggande anläggningsteknik

 • Typer av pannor, brännare, ugnar
 • Rökgaskondensering
 • Verkningsgrader på anläggningar

Säkerhetssystemet

 • Säkerhetsventiler
 • Nivågivare
 • Temperaturgivare
 • Larm

Förbränningens grunder

 • Grundläggande förbränning
 • Förbränningsreaktioner
 • Från bränsle till rökgas

Emissioner

 • Emissioner och dess uppkomst
 • Reningsteknik

Miljölagstiftning och egenkontroll

 • Vad ställer lagen och avgiftssystemen för krav på kontroll och uppföljning?

Energiteknik: kartläggning och effektivisering, 1 dag

Energifrågor är ständigt aktuella i någon form och dagens tillika morgondagens energisystem ställer krav på grundläggande kunskap i såväl energiteknik som energisystem. Kursen vänder sig till er som vill få grundläggande och fördjupande kunskaper i ert arbete med energieffektivisering och energikartläggning, och du som arbetar i ett större företag som har ett certifierat ledningssystem, och som ska ansvara för ert företags energikartläggningsarbete, kan ha stor behållning av utbildningen.

Ur kursinnehållet

 • Grundläggande energibegrepp
 • Värmesystem
 • Ventilation och inneklimat
 • Kylsystem
 • Elsystem
 • Transporter
 • Processer
 • Lönsamhetsbedömning
 • Energimarknaden
 • Syftet med energikartläggning
 • Arbetsmetodik för energikartläggning

Energiteknisk grundkurs, 1 dag

Energifrågor är ständigt aktuella, dagens och morgondagens energisystem ställer krav på grundläggande kunskap i energi och energisystem. Kursen vänder sig till alla som jobbar med energiproducerande anläggningar och har ett behov av att få grundläggande kunskaper eller damma av sina gamla kunskaper i energi och energisystem.

Ur kursinnehållet

Vad är energi?

 • Grundläggande energibegrepp
 • Skillnad mellan energi och effekt
 • Energiproduktion i Sverige
 • Varaktighet

Energiproduktion från förbränningsanläggningar

 • Energi från bränsle till panna
 • Hetvattenanläggningar
 • Ånganläggningar och Kraftvärme
 • Produktion med flera anläggningar i samma nät

Förbränningsteknik, 2 dagar | Pris 13 500:- SEK exkl. moms

Vi på EnviLoop AB har i snart 20 år erbjudit kurser i energiteknik på olika nivåer och för många olika typer av deltagare, allt ifrån beredskapspersonal utan några som helst förkunskaper, till personer och grupper med mycket hög utbildning och lång erfarenhet.
Den här kursen riktar sig till dig som vill veta lite mer om förbränning. Den passar bra till allt från nya driftoperatörer till dem som vill fördjupa sina redan stora kunskaper i ämnet. Personer som brukar delta på dessa kurser är drifttekniker, driftingenjörer, energiingenjörer, miljösamordnare och driftchefer.

Ur kursinnehållet

Bränslen

 • Bränslen och dess egenskaper
 • Exempel på bränslen och hur de kan indelas
 • Indelning och klassning
 • Innehåll och egenskaper
 • Energiinnehåll och beräkning av effektivt och kalorimetriskt värmevärde
 • Lagring, hantering, risker, speciella egenskaper
 • Priser och ekonomi

Pannor och utrustning

 • Typer av pannor, brännare, ugnar
 • Förbränning på roster
 • Brännare för fast-, flytande- och gasbränsle
 • Fluidbäddar
 • Vattenrörs- och eldrörspannor
 • Verkningsgrader på anläggningar
 • Rökgaskondensering

Förbränning

 • Grundläggande förbränning
 • Förbränningsreaktioner
 • Från bränsle till rökgas
 • Verkningsgradsberäkningar från grunden till djupet
 • Beräkningar på rökgaskondensering

Emissioner

 • Emissioner och dess uppkomst
 • Reningsteknik
 • Mätteknik
 • Från koncentration till mängd, enheter och omräkning mellan enheter
 • Regelverk

Operatörsutbildning enligt kunskapskrav i AFS 2017:3, 1-3 dagar

EnviLoop har under många år erbjudit utbildningar och kurser inom området energiteknik och förbränning på olika nivåer och för deltagare med olika bakgrund och kunskapsnivå, allt ifrån beredskapspersonal utan några som helst förkunskaper, till personer och grupper med mycket hög utbildning och lång erfarenhet.

Den här utbildningen riktar sig till dig som ska möta kraven på att förstå grunderna inom drift av pannanläggningar i ett arbetsmiljöperspektiv och som dessutom vill införskaffa verktygen för att driva just din anläggning på ett så effektiv och säkert sätt som möjligt. Vår operatörsutbildning är således framtagen enligt kunskapskraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3).

EnviLoop som utbildningsledare tror på kraften i det personliga mötet, men vi kan även erbjuda dig som inte har möjlighet att delta på plats att genomföra utbildningen på distans via fjärruppkoppling, d.v.s. du deltar ”live” men från annan plats. Vi har även i vårt utbildningsupplägg tagit hänsyn till att ni pannoperatörer har olika krav och mål att utgå ifrån beroende på vilken typ av tjänst ni har och dessutom bär ni på olika ryggsäckar av erfarenhet. Vi vill därför erbjuda er möjligheten att anpassa operatörsutbildningen efter era egna avsikter d.v.s. att ni kan välja omfattning på utbildningen efter den kategori som just din arbetssituation kräver.

Vårt upplägg för  pannoperatörer i Kategori 1 och 2

Vår lärarledda operatörsutbildning är fördelad på tre dagar, med olika fokusområden varje dag.

Dag 1 omfattar grundläggande kunskaper om energiteknik, bränslen och pannor.

Dag 2 omfattar mer fördjupade kunskaper om olika anläggningar, styr- och reglersystem samt de risker som finns i pannanläggningar.

Dag 3 är en dag avsedd för repetition av de föregående dagarna samt vad som faktiskt tas upp i kraven från AFS 2017:3. Dag 3 är även ett perfekt alternativ för dig som har gedigen erfarenhet av att arbeta med drift av pannanläggningar och/eller har en grundutbildning och bara behöver fräscha upp dina teoretiska kunskaper om drift av anläggningar ur ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv.

Inom vår operatörsutbildning tillhandahålls utöver de lärarledda kurstimmarna även material och övningar för egna studier. Detta så att du även på egen hand kan arbeta för att höja din kunskapsnivå.

Priser
I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.

Har du frågor angående kursena kontakta vår kursansvarige

.

Följande priser gäller vid beställning:
Pris per deltagare för en kursdag: 6 900 SEK exkl. moms
Pris per deltagare för två kursdagar: 8 200 SEK exkl. moms
Pris per deltagare för tre kursdagar: 9 900 SEK exkl. moms
Kursledarens kostnad för resa, restid och ev. logi tillkommer för varje kurstillfälle.
Ev. kostnad för hyra av kurslokal tillkommer (i de fall då lokal inte kan ordnas av beställaren).

Ur kursinnehållet

Dag 1

Grundläggande energiteknik

 • Energibegrepp
 • Termodynamik
 • Grundläggande förbränningsreaktioner
 • Enheter och enhetsomvandling


Bränslen

 • Indelning och klassning
 • Innehåll och egenskaper
 • Lagring och hantering


Utformning av pannor

 • Typer av pannor, brännare, ugnar
 • Bränsle- och asksystem
 • Rökgasrening
 • Rökgaskondensering

Dag 2

Anläggningsteknik

 • Hetvattenkretsen
 • Pannkretsen
 • Ångkretsen
 • Ingående komponenter

Styrning och säkerhet

 • Styr och reglersystem
 • Övervaknings- och säkerhetsutrustning
 • Larm
 • Nödkylning

Risker

 • Start och stopp
 • Olika bränslen
 • Nödsituationer

Dag 3
Övergripande repetition av Dag 1 och 2

Kraven i AFS 2017:3 för pannor

 • Fortlöpande tillsyn
 • Pannans livslängd
 • Kontroll
 • Övervakning
 • Krav vid ständig och periodisk övervakning

Övervakning, uppföljning och rapportering för effektiv och korrekt drift av din anläggning, 1 dag

En förutsättning för en effektiv kontroll av miljörelaterade driftparametrar, som ex. luftemissioner, är grundläggande kunskap kring gällande lagstiftning samt välanpassade verktyg för uppföljning. Denna rykande färska kurs som EnviLoop erbjuder har växt fram ur de insikter och erfarenheter som våra medarbetare införskaffat under sina många och varierande projekt inom förbränningsbranschen samt på avloppsreningsverk och inom diverse processindustri.
Målet med kursen är att ni som utgör driftpersonalen ute på våra anläggningar ska förstå syftet och ”finessen” med de rapporter som genereras på er anläggning, samt vilka krav rapporterna baseras på. Genom sådana insikter ökar medvetenheten och förståelsen för vilka händelser och förändringar som är viktiga att uppmärksamma och rapportera vidare. Kursen ska även ge er nycklarna till utformandet av tydliga processbilder inklusive adekvata styr- och larmgränser. Vi har skräddarsytt denna kurs för att passa dig som arbetar som operatör och som dagligen följer upp emissionsvärden, men även för dig som arbetar som produktionschef, driftledare eller miljösamordnare och som vill skapa goda förutsättningar för de operatörer du samarbetar med samt för ditt eget uppföljningsarbete.

Ur kursinnehållet

Grundläggande författningsförståelse

 • Vad reglerar att och hur ni får driva er anläggning?
 • Lagar, förordningar och föreskrifter
 • Författningarnas krav på uppföljning och rapportering

Beräkningar, konstanter och enheter

 • Uppbyggnad av beräkningar
 • Att bilda medelvärden för olika tidsintervall
 • Styrande statussignaler samt styrning av loggning ”2/3-reglen”
 • Relevanta konstanter (användningsområden och uppdatering)
 • Rimlighetsbedömning av konstanter
 • Val av enhet och omvandlingar
 • Normalisering av olika syrehalter

Larm och larmhantering

 • Lämpliga parametrar och nivåer för larm
 • Visning av larm i process- och operatörsbilder

Rapportutformande

 • Upplägg av rapporter utifrån syfte och bakomliggande krav
 • Tydlighet i rapporter
 • Optimering/utveckling av rapporter?

Utformande av processbilder och operatörsbilder

 • Tydlighet och användarvänlighet
 • Prognoser och sammanställningar
 • Grafer, staplar och trendlinjer

Grundkurs i pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat, 1 dag

Välkommen att delta på denna uppskattade kurs hos oss i Västerås. Kursen behandlar vikten av en hög vattenkvalitet på pann- och matarvatten samt hur denna uppnås, liksom hur kondensat från rökgasrening kan behandlas för att möta kraven som ställs vid utsläpp direkt till en naturlig recipient.

Ur kursinnehållet

Allmän vattenkemi

 • Grundläggande vattenkemi
 • Olika typer av vatten (nomenklatur) och skillnader i dess sammansättning
 • Vilka ämnen/föroreningar ställer till det?

Vatten och ånga i energiprocessen

 • Problem och lösningar relaterade till vatten- och ångkemi

Vattenberedning/-behandling

 • Reningstekniker inklusive justering av vattenkvaliteten med kemikalier

Kontroll och riktvärden

 • Vilka krav finns?
 • Hur sköts uppföljning och kontroll?


Bra data att kolla upp inför utbildningen är pannans/pannornas tryckklass och kemikalie som doseras till processvattnet på just er anläggning.

Tillämpad pannvattenkemi och rening av rökgaskondensat, 1 dag

Detta är en kurs som ger dig en gedigen orientering i vilka krav din anläggning måste efterleva och hur detta åstadkoms i praktiken, t.ex. genom korrekt provtagning och utvärdering av analysresultat. Vi diskuterar även behovet av rondering och provtagningens omfattning, visar hur en bra rutin bör utformas, samt diskuterar möjligheter till digitalisering av processvattenuppföljningen på den typ av anläggningar som deltagarna bedriver.

Ur kursinnehållet

Detta är en utbildningsdag som ger dig en orientering i vilka krav din anläggning måste efterleva och hur detta åstadkoms i praktiken, t.ex. genom korrekt provtagning inklusive val av provtagningspunkt och utvärdering av analysresultat. Du får även svar på vilka de olika reningsmekanismerna är för att uppnå den mest optimala reningen. Vi diskuterar även behovet av rondering och provtagningens omfattning, visar hur en bra rutin bör utformas, samt diskuterar möjligheter till digitalisering av processvattenuppföljningen på den typ av anläggningar som deltagarna bedriver. Vi går även igenom de olika avställningsrutiner för de olika processavsnitten då också t.ex. reningsutrustning behöver konserveras när den inte används samt vinsterna med rätt avställningsförfarande.
Under denna dag blandar vi teori och praktiska moment. Det kommer även finnas, precis som vid alla våra kurstillfällen, möjlighet att i förväg inkomma med frågor som just ni vill diskutera eller att under pågående kurs ta upp funderingar till diskussion i hela gruppen. Bra data att kolla upp inför utbildningen är pannans/pannornas tryckklass och kemikalie som doseras till processvattnet på just er anläggning.

Strukturerad problemlösning

Nu erbjuder vi en ny kurs som kan bli ditt verktyg till en effektivare arbetssituation! Oavsett vilken bransch eller verksamhet du arbetar inom finns det mycket att vinna på att arbeta strukturerat med problem och problemlösning. Genom att delta på denna kurs får du kunskap och inspiration kring hur du angriper ett problem på rätt sätt, hur du hittar grundorsaken till den problematiska situationen och hur du slutligen säkerställer att samma problem inte uppstår igen. Vi diskuterar även hur viktigt det är att arbeta med riskanalyser inför implementeringen av en åtgärd för att undvika att det uppstår följdproblem.

Under kursdagen utgår vi ifrån följande punkter:

 • Problembeskrivning och fenomenbeskrivning
 • Systemförståelse
 • Grundorsaksanalys
 • Motåtgärder