Vatten – en ändlig resurs att va rädd om!

EnviLoop arbetar med att utveckla tjänster och produkter för såväl vatten- och avloppsverk som industrier med något slags processvatten eller matarvatten.

Vi har en bred inriktning inom vattensektorn och arbetar för att ta fram miljövänliga och effektiva lösningar för all typ av matarvattenberedning och avloppsrening, samt hantering av organiskt avfall och slam. I varje uppdrag utnyttjar vi vår gedigna erfarenhet från många aktiva år inom industrin, samt vår akademiska kompetens, till att anpassa och utveckla våra tjänster och produkter mot de stegrande kraven som ni ställs inför.

Vi utför allt från strategiska studier, process-, optimerings- och effektiviseringsutredningar till detaljprojektering och upphandling av hela anläggningar eller avskilda processavsnitt. Således kan vi bistå i alla olika projektskeden som t.ex. utredning, planering, projektering och provning.

Vi har även stor erfarenhet av att ta fram processrelevanta lösningar på tillstånds- och lagstiftningsfrågor, samt av att genomföra, risk- och faroanalyser, kontroller och besiktningar. 

Kontaktpersoner

VA-teknik

VA-teknik

EnviLoop har mångårig erfarenhet av såväl det löpande egenkontrollarbetet som av utredningsarbeten och processtekniska optimeringar på VA-verk runt om i Sverige.

Vi arbetar med frågor gällande egenkontroll enligt SFS 1998:901 och SLVFS 2001:30, tar fram rutiner och instruktioner, genomför riskanalyser såväl mikrobiella som med avseende på yttre miljö tillika faroanalyser enligt HACCP-metoden. Vi arbetar även med energikartläggningar och energieffektiviseringslösningar för processoptimering och med hållbara lösningar för hantering organiskt avfall och slam. Vi har även återkommande uppdrag inom kvalitetssäkring av data inklusive provtagning (på EnviLoop finns certifierade provtagare för såväl provtagning på recipienter som provtagning på avloppsvatten) , övervakningssystem och processtyrnings, myndighetskontakt och certifieringar så som REVAQ. Självklart åtar vi oss även uppdrag inom lag- och tillståndsefterlevnad.

Strategiska studier, process-, optimerings- och effektiviseringsutredningar blir allt mer frekvent förekommande bland våra uppdrag tillika upphandlingar av processutrustning enligt LOU. Men vi upprättar lika gärna era tillståndshandlingar inklusive MKB:er, miljörapporter, eller bistår er i ert uppströmsarbete och i era utredningar för att hitta lösningar för avsättning och hantering av uppkommet slam.

Oavsett tjänst arbetar vi med helhetslösningar för att på bästa och mest effektiva sätt hjälpa våra kunder med en individuell anläggningsanpassad lösning.

EnviLoop erbjuder även öppna eller verksanpassade utbildningar inom bl.a. processteknik, egenkontroll, riskhantering och provtagning såväl för avloppsvatten som recipient

Integration och digitalisering av VA-verksamhet

Integration och digitalisering av VA-verksamhet

Med hjälp av vår marknadsledande programsvit CombiTool med funktioner specifikt anpassade för VA-verksamhet, kan ni som verksamhetsutövare, oavsett om ni är ett reningsverk eller vattenverk, enkelt och smidigt utföra och följa upp egenkontrollen ute i verksamheten.

CombiTool-verktyget Management System skapar förutsättningar för att relevant information alltid finns tillgänglig var du än befinner dig i organisationen vilket bidrar till att du har full koll på alla led i reningskedjan. Våra lösningar gör även att ni som jobbar centralt och strategiskt i organisationen enkelt får en bra överblick och uppföljning av såväl utsläppsparametrar som egenkontrollen ute på era verk och pumpstationer.

Känslan av kontroll och ordning förstärks om ni även väljer att använda CombiTool-verktyget Journal, vilket är en digital loggbok. Med hjälp av Journal kan drifthändelser löpande dokumenteras på ett enkelt sätt så att informationen och de praktiska erfarenheterna finns kvar och är sökbara vid kommande utvärderingar.

Med CombiTool-verktyget Readings erhålls digitala ronderingsprotokoll, där både numeriska värden och ”mjuka” parametrar kan behandlas och registreras.

Oavsett verktyg så lagras all inmatad data säkert i en databas och kan i användarvänliga former presenteras med hjälp av en rad olika verktyg och rapporter (Excel, Power Bi (”dashboards”), SSRS, etc.) Med Readings kan ni således få autogenererade rapporter utformade enligt gällande lagstiftning och/eller andra krav och önskemål såsom t.ex. standardiserade rapporter framtagna och utformande utifrån gällande rapporteringsmallar/krav från SMP, REVAQ, VASS.

Låt EnviLoop bli er digitaliseringspartner så hjälper vi er att uppnå framtidens mest effektiva och kraftfulla digitaliseringslösningar!