Egenkontroll

Egenkontrollen är en grundläggande del av miljöarbetet inom alla typer av miljöfarliga verksamheter och för livsmedelsproducerande verksamheter.

Efterfrågan på processteknikkompetens ökar i de maskinella upphandlingsförfarandena!

Enligt 26 kapitlet 19§ miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

Detta gör att egenkontrollförordningen blir grunden för det miljöarbete som utförs av verksamhetsutövaren och detta är något vi på EnviLoop är väl insatta i och vi har bred- och stor erfarenhet av att jobba med såväl stora som små egenkontrolluppdrag.

Kontaktpersoner Egenkontroll

Egenkontrollen är en grundläggande del av miljöarbetet inom alla typer av miljöfarliga verksamheter och för livsmedelsproducerande verksamheter. Vi på EnviLoop är väl insatta i egenkontrollförordningen (SFS 1998:901) och livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Vi har mångårig erfarenhet av att jobba med såväl stora som små egenkontrolluppdrag. Vi genomför periodiska besiktningar på olika industriella verksamheter tillika vatten- och avloppsverk och när så krävs förstagångsbesiktningar på såväl hela som delar av anläggningar.

Journalföring, dokumentation och uppföljning är viktiga beståndsdelar i egenkontrollarbetet och EnviLoop bidrar till digitaliseringen av detta arbete inom den svenska processindustrin genom att vi tagit fram det digitala ledningssystemet Management System och den elektroniska driftdagboken Journal som båda utgör moduler i programsviten CombiTool.  Att samla och strukturera rutiner, instruktioner och andra dokument i Management System spar tid åt hela organisationen samt skapar ett smidigare och effektivare arbetsflöde.

 Med hjälp av Journal samlas information och påminnelser om väsentliga händelser inom driften, vilket underlättar t.ex. vid felsökning eller vid sammanställning av den årliga miljörapporten. Båda produkterna kan naturligtvis anpassas efter just er verksamhet i strävan efter att alltid uppfylla de krav som ställs och den arbetsordning som ni tillämpar och som härrör ur egenkontrollförordningen.

Vi tillhandahåller även traditionella egenkontrollprogram, fristående rutiner och lathundar ex. till era befintliga ledningssystem. Vi tillhandahåller även revisions- och analysledare för såväl interna revisioner och periodiska besiktningar med avseende på yttre miljö och arbetsmiljö, som för genomförande av riskanalyser enligt SFS 1998:901 och faroanalyser enligt krav ställda i SLVFS 2001:30 med HACCP-metoden.

Vad vi erjuder inom Egenkontroll

Riskanalyser

Allt som oftast får vi i uppdrag att genomföra identifiering och bedömning av risker med avseende på yttre miljö och arbetsmiljö enligt metoden ”Grov riskanalys”.

Bedömningen genomförs oftast enligt bedömningskriterier som vi föreslår och analysen kan omfatta hela eller delar av verksamheten. Vi anser att resultatet av riskanalysen ska ge konkret vägledning kring vilka åtgärder som bör vidtas för att minimera sannolikhet och konsekvens för de identifierade riskerna. Vi erbjuder alltid ett uppföljningsmöte på den aktuella anläggningen efter färdigställd analys då både resultat, metoden för genomförandet och förslag till hur beställaren själv kan arbeta vidare med riskbedömning diskuteras.

AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar

1 december 2019 uppdaterade Arbetsmiljöverket föreskriften angående kontroll och användning av trycksatta anordningar. Vi tar då fram fullständiga underlag för fortlöpande tillsynsrutiner, klassificering av era trycksatta anordningar, utför riskbedömning på anordningarna, upprättar livslängdsjournaler samt övervakningsintervall för samtliga anordningar som blivit A- eller B-klassade. För att möta de nya kraven gällande att dokumentation vid inspektion av ett ackrediterat organ ska finnas lättillgänglig tar vi på EnviLoop fram fullständiga underlag för fortlöpande tillsynsrutiner, klassificering av era trycksatta anordningar. Vidare så utför vi riskbedömning på anordningarna, upprättar livslängdsjournaler samt övervakningsintervall för samtliga anordningar som blivit A- eller B-klassade, allt i enhetlig med den uppdaterade föreskriften och i syfte ni ska undvika sanktionsavgifter och inte minst för att minimera risken för olyckor på arbetsplatsen.

Periodiska besiktningar

En periodisk besiktning är ett ypperligt tillfälle att ta ett helhetsgrepp om miljö- och egenkontrollarbetet inom en miljöfarlig verksamhet och kartlägga potentiella förbättringspunkter.

Oavsett om ni bedriver en förbränningsanläggning, ett pappersbruk eller ett VA-verk kommer EnviLoops besiktningsledare kunna se på er verksamhet med nya ögon och dela med sig av all den erfarenhet vi samlat på oss från de otaliga besiktningar vi genomfört genom åren.

Interna revisioner

Krav på interna revisioner kan komma från flera olika håll, t.ex. från en certifiering eller från systemet för handel med utsläppsrätter.

Utöver kunskaper om revisionsförfarandet krävs förståelse för den verksamhet som revideras och god insyn i de författningar som reglerar drift och uppföljning av verksamheten. Vi fokuserar hellre på förbättringsförslag än på avvikelser, eftersom vi anser att interna revisioner ska bidra till att effektivisera verksamheten och föra miljöarbetet framåt.

Kemikalier

Allt fler verksamhetsutövare väljer att använda ett kemikaliesystem för hantering av kemikalieförteckning, säkerhetsdatablad och riskbedömningar.

Men alla system kräver en viss insats från användaren och när ni inte har tid själva kan vi på EnviLoop hjälpa till. Vi kan även vara behjälpliga vid riskbedömning och revision av kemikalielagringsplatser eller arbetsmoment som omfattar hantering av kemiska produkter.

ATEX

EnviLoop genomför även riskanalys med avseende på ATEX för explosionsfarliga områden och brandfarliga varor samt uppdatering av explosionsskyddsdokument enligt föreskrifterna AFS 2003:3 och SRVFS 2004:7.

Dessa riskanalyser omfattar identifiering och bedömning av risker för samtliga aktiviteter som förekommer inom anläggningens område med avseende på klassning av explosionsfarliga områden och brandfarliga varor.