Våra kurser för Vatten- och avloppsverksamhet

Pris per kursdag 7600:- SEK exkl. moms*

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.

Har du frågor angående kursena kontakta vår kursansvarige

Sofia Enternäs, 021-10 56 45

*Om inget annat anges.

Grundläggande processteknik och miljöarbete på vattenverk, 1 dag

Detta är en kurs som passar dig som arbetar som drifttekniker på vattenverk.

Kursen kommer att ge dig en introduktion och övergripande förståelse för hur dricksvatten produceras och för de olika processtegen tillika reningsteknikerna som används ute på våra vattenverk. Kursen kommer även att ge dig en bred orientering kring de krav som ställs på dricksvattenproduktion från gällande lagstiftning, samt en grundläggande förståelse för hur det löpande arbetet bör bedrivas för att säkerställa att kraven uppfylls.

Ur kursinnehållet

Hur går dricksvattenproduktionen till?
-en genomgång av vattnets väg från råvatten till kran och reningstekniker på ett standardverk:

 • Råvattenpump
 • Luftning/oxidation
 • Kemisk fällning
 • Jonbytare
 • Filtrering
 • Desinfektion
 • Hantering av restprodukter

Provtagning, analys och uppföljning, varför och till vilken nytta?

Gällande lagstiftning
-vad reglerera verksamheten och hur ska det dagliga arbetet utföras för att efterleva ställda krav i t.ex. dricksvattenföreskrifterna.

 • Vad säger livsmedelslagstiftningen om dricksvattenproduktion?
 • Hur bör ni arbeta med HACCP och faroanalyser?
 • Hygien, varför är det viktigt och hur säkerställer vi god hygien på våra verk?

Grundläggande processteknik och miljöarbete på reningsverk, 1 dag

Detta är en kurs som passar dig som arbetar som drifttekniker på reningsverk.

Kursen kommer att ge dig en introduktion och övergriplig förståelse för varför vi renar avloppsvatten och för de olika processtegen tillika reningsteknikerna som används ute på våra reningsverk. Kursen kommer även att ge dig en bred orientering kring de krav som ställs på reningsverk från gällande lagstiftning, samt en grundläggande förståelse för hur det löpande arbetet bör bedrivas för att säkerställa att kraven uppfylls.

Ur kursinnehållet

Varför avloppsrening och hur den går till?
En genomgång av vattnets väg och reningstekniker på ett standardverk gällande lagstiftning.

 • Mekanisk rening
 • Biologisk rening
 • Kemisk rening
 • Slamhantering

Gällande lagstiftning
– vad reglerar verksamheten och hur ska det dagliga arbetet utföras för att efterleva ställda krav i t.ex. egenkontrollförordningen?

 • Vad säger miljöbalken om reningsverk?
 • Vilka krav medför övriga författningar såsom t.ex. egenkontrollförordningen, på driften av verken?

Provtagningskurs -hur erhålls kvalitetssäkrad vattenprovtagning och varför behövs den? 1 dag

Ett korrekt provtagningsförfarande är en förutsättning för att erhålla representativa analysresultat, oavsett vilket vatten du vill undersöka. Först när insikt finns om vattnets kvalitet kan processen utvecklas och förbättras. Detta är anledningen till att vi erbjuder en utbildning i vattenprovtagning för alla som arbetar med processer som involverar någon typ av vatten.

Ur kursinnehållet

I den ”något föråldriga” men dock fortfarande gällande föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11, MS:29) har Naturvårdsverket angivit att personal som utför sådan provtagning ska kunna visa att de har kunskap och kompetens för denna verksamhet.

Vår utbildning följer naturligtvis det som anges i föreskriften men har moderniserats till aktuella förhållanden. Kursen innehåller såväl en genomgång av bakomliggande lagstiftning som ligger till grund för provtagningskraven, som en detaljerad genomgång av hur kvalitetssäkrad provtagning uppnås med hjälp av hela provtagningskedjan från planering av provtagning, via provtagning och provhantering till analys och eventuella åtgärder.

Kursen, som passar alla som arbetar med processer som involverar vatten, genomförs under en dag då vi varvar teori med praktiska inslag.

AFS 2017:3 för arbetsgivare, 1 dag

Denna kurs riktar sig till dig som arbetsgivare med ansvar för framtagande och efterlevnad av rutiner på anläggningar där det finns trycksatta anordningar. Kursen behandlar Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” utifrån de krav som ställs på arbetsgivaren. Föreskriften ersätter de tidigare föreskrifterna AFS 2001:4, AFS 2002:1, AFS 2005:2 och AFS 2005:3.

Ur kursinnehållet

Krav enligt föreskriften AFS 2017:3

 • Vilka utrustningar omfattas samt var finns dessa?
 • Vilka krav ställs och hur kan ni efterleva dessa?

Riskbedömning

 • Översiktligt om riskbedömning.
 • Vilka metoder ska användas?
 • Hur dokumenteras riskerna?
 • Hur upprättas ett åtgärdsprogram?

Fortlöpande tillsyn, FLT

 • Indelning av olika trycksatta anordningar.
 • Hur läggs en plan för fortlöpande tillsyn upp och hur skall den efterföljas?
 • Exempel på fortlöpande tillsyn (FLT) av olika trycksatta anordningar.

Livslängdsjournal

 • Parametrar att inkludera.
 • Vanliga problem och utsatta anordningar.
 • Exempel på hur en livslängdsjournal kan byggas upp.

Kontroll

 • Vilka kontroller ska utföras och vad innebär dem?
 • Vilka undantag finns det?

Övervakning av pannor

 • Krav på certifiering av pannoperatörer.
 • Uppföljning och åtgärder.
 • Tillsynsprogram
 • Dokumentation och rutiner.