EU-lagstiftning

– ”tillsammans är vi starkare” det är en devis som även passar in i detta sammanhang och som utgör syftet och målet med att vi inom EU har samma minimilagar att följa.

EU-Lagstiftning

Som en del av EU får vi även del av den lagstiftning som upprättas för miljöfarliga verksamheter inom medlemsländerna. Många av de direktiv som kommer från EU är så kallade minimidirektiv som ger tvingande krav för oss i Sverige, precis som i övriga medlemsländer.

För visst är det numera en självklarhet för oss alla att föroreningar inte stannar inom en landsgräns? Med denna insikt framstår det som naturligt att vi tillsammans måste arbeta för att reducera t.ex. användandet av miljöfarliga kemikalier och dra vårt strå till stacken vad gäller att reducera utsläpp till luft, mark och vattendrag.

Listan över författningar från EU kan naturligtvis göras hur lång som helst.

Kontaktpersoner EU-Lagstiftning

Industriemissionsdirektivet (IED)

För er som bedriver så kallade industriutsläppsverksamheter kan vi vara behjälpliga med följande:

 • Konsekvensutredningar med avseende på tillämpning av SFS 2013:252 och SFS 2013:253.
 • Konsekvensutredningar med avseende på tillämpning av branschspecifika BAT-slutsatser.
 • Stöd vid genomförande och sammanställning av statusrapporter.
 • Ansökan om dispens eller alternativvärde.
 • Nedklassning av installerad tillför effekt för anpassning mot effektbehov (inklusive myndighetskontakt).
 • Sammanställning av en specifik verksamhetsefterlevnad av IED för ex. miljörapporten.

Systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS)

Handelssystemet omfattar en mängd olika industriella verksamheter vilket medför att metoder för att övervaka utsläpp och söka tilldelning varierar. Vi är väl insatta i regelverket och begreppen och vi kan hjälpa er med följande:

 • Ansökan om tillstånd att släppa ut koldioxid.
 • Ansökan om tilldelning av fria utsläppsrätter.
 • Upprättande av rutiner och beräkningsmallar för korrekt övervakning av utsläpp och verksamhetsnivåer.
 • Beräkning av mätosäkerheter och genomförande av riskanalyser.
 • Genomförande av internrevision.
 • Sammanställning och rapportering av årliga utsläpp.
 • Sammanställning och rapportering av verksamhetsnivåer.
 • Stöd vid extern verifiering.
 • Stöd vid överlämning av utsläppsrätter i Unionsregistret.
 • Förbättringsrapportering och hantering av avvikelser.

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen (HBK)

Med utgångspunkt i EU:s Förnybarhetsdirektiv har kriterier för att definiera hållbara bränslen implementerats i Sverige genom Hållbarhetslagen. Vi har arbetat med detta regelverk sedan det först infördes för mer än tio år sedan och vi kan vara behjälpliga med följande:

 • Upprättande av kontrollsystem och ansökan om hållbarhetbesked.
 • Oberoende granskning av kontrollsystem.
 • Genomförande av stickprovskontroller.
 • Väsentliga ändringar i kontrollsystem (genomförande eller granskning).
 • Beräkning av GHG-utsläpp.
 • Årliga rapportering av hållbara mängder.
 • Formulering av överenskommelser med bränsleleverantörer.
 • Genomlysning av andra länders implementering av RED i samband med import av biodrivmedel eller biobränslen.
 • Konsekvensutredningar med avseende på implementering av RED3.