Hållbarhet och Miljö

Hållbarhet och Miljö –stora frågor som vi inte kan blunda för

Inom EnviLoop arbetar vi framgångsrikt med miljöutredningar inkl. MKB:er, miljörättsliga frågor, hållbarhetsfrågor och ledningssystem m.m.

Vi behärskar ett stort spann av miljöfrågor som berör t.ex. vatten, luft, buller, avfall, kemikalier. Vi har kompetens för projektets samtliga faser och vi leder gärna hela projekt från idé till genomförande, alternativt stöttar er egen projektorganisation med specialistkompetens, oavsett om det gäller nya anläggningar eller optimering och modernisering av befintliga anläggningar i någon slags industriell process. Vi kan svara för allt från stöttning i tillståndsärenden och myndighetskontakter till att vara er resurs i verksamhetens operativa miljöarbete.

EnviLoop bidrar oavsett roll och karaktär på uppdrag till att säkerställa att miljöfrågorna omhändertas på absolut bästa och mest kompetenta sätt genom vår stora tekniska, miljömässiga och kommersiella expertis.

Lagstiftning

På EnviLoop har vi tillsammans mer än 50 års erfarenhet av att arbeta med miljöbalken och specifika författningar för drift och uppföljning av miljöfarlig verksamhet,  inom livsmedels- och processindustrin.

Vi arbetar mycket med tillstånd och omprövningar som regleras av miljölagstiftningen, men även med konkreta frågor om hur en anläggning ska bedrivas för att säkerställa att kraven uppfylls. Vi håller återkommande utbildningar inom miljörätt och är även flitigt anlitade föreläsare inom detta ämne.

I de projekt där vi är aktiva strävar vi alltid mot att hitta rätt balans mellan produktion och miljö. Genom våra tidigare genomförda uppdrag har vi visat att vi är innovativa och att de lösningar vi hittar fungerar.

Aktuell inriktning nu på många av våra uppdrag är EU:s industriutsläppsbestämmelser, såväl i ett allmänt som i ett mer strategiskt rådgivningsperspektiv. Vi har även specialistkompetens inom systemet för handel med utsläppsrätter, bestämmelserna kring hållbarhetskriterier för flytande biobränslen och det svenska systemet för kväveoxidavgift.

EU-lagstiftning

Miljöfarliga verksamheter i Sverige regleras i allt större utsträckning av lagstiftning från EU. Det innebär generellt att det blir ”många bollar i luften” för verksamhetsutövarna eftersom de olika regelverken inte alltid harmoniserar med varandra eller med de förhållningsregler som följer av den svenska Miljöbalken.

EnviLoop har arbetat med lagstiftning för stora förbränningsanläggningar och förbränning av avfall sedan tidigt 2000- tal och sedan ikraftträdandet av IED har vi lagt många timmar på att fördjupa oss i vad det nya direktivet medför för våra sedan tidigare bekanta kundanläggningar. Under de senaste åren har även konsekvensutredningar till följd av BAT-slutsatser blivit ett vanligt förekommande uppdrag för oss.

En annan viktig EU-lagstiftning som löpande medför nya uppdrag för oss är systemet för handel med utsläppsrätter. Inom detta system kan vi hjälpa till med allt ifrån tillståndsansökningar till återkommande internrevisioner och rapportering samt tilldelningsfrågor.

Vi vill oavsett uppdrag bidra till att ni erhåller en tydlig struktur och bättre förutsättningar för att veta vilka spelregler som gäller för just er verksamhet och hur ni ska hantera de specifika frågor som uppstår.

Tillståndsärenden

Vid ny- eller omprövning av en miljöfarlig verksamhet är det viktigt att det blir rätt från början. Detta är verksamhetsutövarens chans att lägga fram förslag till begränsningar och villkor som går i linje med de aktiviteter som ska bedrivas inom anläggningen.

Det är mer än vanligt att verksamheter bedrivs enligt tillstånd eller beslut som är föråldrade, otydliga eller som helt enkelt inte är tillräckligt väl anpassade till de verkliga förutsättningar som råder. För nya anläggningar är tillståndsprövningen en viktig del i förarbetet eftersom det inte blir någon anläggning om det inte finns ett miljötillstånd. För befintliga anläggningar är det ibland myndigheten som kräver omprövning, men minst lika ofta initieras en omprövning av verksamhetsutövaren till följd av ändrade driftförutsättningar. Ibland räcker det med att pröva om ett enskilt villkor eller att ansöka om ett ändringstillstånd. Oavsett karaktären på ert tillståndsärende kan vi vara behjälpliga, då vi har erfarenhet av hela processen. Självklart kan vi också hjälpa till med anmälningspliktiga verksamheter och förändringar.

Egenkontroll

Egenkontroll är precis vad det låter som, verksamhetsutövarens kontroll av det egna miljörelaterade arbetet. Det kan verka enkelt, men för att lyckas med egenkontrollen krävs kunskap, kontinuitet och rätt verktyg.

Egenkontrollförordningen är tydlig med vilka delar som ska ingå i det löpande egenkontrollarbetet inom en miljöfarlig verksamhet. Men det finns mycket att läsa mellan raderna i den kortfattade förordningen och det är viktigt att egenkontrollarbetet är specifikt och väl anpassat efter verksamhetens omfattning och art. Vi hjälper gärna till med ”punktinsatser” som t.ex. genomförande av riskanalys eller upprensning bland era kemikalier, men vi kan även hjälpa er att få ihop helheten i egenkontrollarbetet så att rutiner, metoder och arbetssätt blir implementerat i er organisation och når ut till samtliga berörda.

Egenkontroll

Myndighetsrapportering

Det är många rapporteringsdatum att komma ihåg för dig som bedriver en miljöfarlig verksamhet och i vissa fall kan det bli både dyrt och besvärligt att missa en dead line. Men även för den som har en plan visar det sig ibland att kunskapen eller tiden inte räcker till.

Fördelen med att lägga över den årliga rapporteringen på EnviLoop är att vi har rutin. Vi har sammanställt de flesta rapporter många gånger och räds inte enorma Excel-filer och metervis av indata. Vi har dessutom kunskap om den bakomliggande lagstiftningen som är grunden för rapporteringskraven, samt smarta verktyg som underlättar arbetet.

Miljöutredningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Att industriella processer påverkar den omgivande miljön är ingen nyhet, men hur stor påverkan är och vad som kan ses som acceptabelt behöver ofta utredas.

Vi är vana att utreda miljöpåverkan i form av utsläpp till luft och vatten från förbränningsanläggningar, VA-verk och andra typer av produktionsprocesser. Bakgrunden till dessa utredningar varierar, ibland är de del av ett tillståndsärende, men syftet kan lika gärna vara förberedelser inför en anläggningsförändring eller del av det löpande egenkontrollarbetet. Vi kan t.ex. vara behjälpliga vid genomförande av riskanalyser eller spridningsberäkningar samt upprättande av nyckeltal och miljömål i syfte att tydliggöra de miljörelaterade konsekvenserna av olika aktiviteter som föreligger inom en miljöfarlig verksamhet.

EPD (miljövarudeklaration) enligt ISO 14025

Naturligtvis är vi även bekväma med att på ett tydligt och strukturerat sätt ta fram de alltmer efterfrågade miljövarudeklarationerna (eng. Environmental Product Declaration, EPD), i enlighet med gällande produktkategoriregler (PCR) och genomförd LCA.

Vi hjälper er med helheten så att ni enkelt ska kunna kommunicera och publicera era produkters miljöegenskaper. Alternativt så stöttar vi upp där det behövs oavsett om det handlar om att få ordning på vilken indata som ska användas i genomförandet av er LCA eller att förbereda er inför en granskning av tredje part.

Hållbara bränslen

Vi hjälper er att uppfylla lagstadgade krav på hållbarhet för bioolja och att ligga steget för med hållbarhetsarbetet för fasta bränslen.

Vi har flerårig erfarenhet av att kontrollera och bevisa hållbarheten hos de bränslen som förbrukas ute hos våra kunder. Enligt Hållbarhetslagen krävs hållbarhetsbesked och årlig rapportering av förbrukade hållbara mängder för vissa flytande biobränslen, men för den medvetna organisationen kan det vara intressant att bedöma hållbarhetsegenskaper för även fasta bränslen som t.ex. avfall.

Hållbarhetskriterier (HBK)

För er som är skyldiga att inneha hållbarhetsbesked och rapportera in förbrukade mängder hållbar bioolja årligen kan vi hjälpa till i flera olika steg av processen. Vissa av våra kunder väljer att ta hjälp av oss för att ta fram sitt kontrollsystem och fylla i ansökningshandlingarna för hållbarhetsbesked, medan andra anlitar oss som extern oberoende granskare av kontrollsystem. Vi utför ofta stickprovskontroller med avseende på hållbarhet och hjälper till med att färdigställa årsrapporten.

Snart HBK även för fasta bränslen!

Nu finns det all anledning att ifrågasätta ursprung och hållbarhetsegenskaper även för fasta bränslen och gas med en biogen fraktion. Detta eftersom revideringen av EU:s Förnyelsebartdirektiv medför hållbarhetskriterier även för dessa bränslen, vilket ska vara implementerat i Sverige under sommaren 2021. De nya kraven kommer enligt det förslag som Energimyndigheten har presenterat att gälla även avfall med biogen fraktion, men fast kommunalt avfall är undantaget. Vi hjälper er gärna redan nu med att se över vilka nya krav förslaget medför inom er verksamhet, samt med att utöka ert kontrollsystem och ta fram erforderliga rutiner.

Ledningssystem

För den som bedriver en certifierad verksamhet finns fastställda krav på ledningssystem, men ordning och reda bland rutiner, instruktioner och andra styrande dokument är a och o för oss alla.

Inom EnviLoop vet vi hur ledningssystem ska byggas upp och vad de ska innehålla för att uppfylla gällande krav oberoende om det är fråga om en Revaq-certifiering eller en ISO-certifiering. Men vi vet också att inget system är bättre än sina användare och att rutiner ska anpassas efter arbetssättet inom verksamheten och inte tvärtom. Vi erbjuder ett komplett verktyg för uppbyggnad av ledningssystem genom CombiTool -Management System, men vi erbjuder också expertkunskaper i gällande lagstiftning och har praktisk erfarenhet av drift och uppföljning av industriella verksamheter. Detta i kombination med att vi gärna besöker våra kunder för att få de verksamhetsspecifika ingredienserna ger oss det perfekta receptet för ett koka ihop ett effektivt ledningssystem.

För er som redan har ett ledningssystem men funderar över hur effektivt det egentligen är kan vi erbjuda hjälp med en genomlysning, t.ex. i form av en GAP-analys, i syfte att ta fram en åtgärdsplan och en prioritetsordning för effektiviserande åtgärder. Kanske är det dags att digitalisera det befintliga systemet och samla era standardiserade processer såsom rutiner för olika arbetsmoment, mötesprotokoll, avtal tillika befattnings-/rollbeskrivningar etc. i ett digitalt ledningssystem? Då är vårt verktyg  Management System allt  ni behöver! Management System erbjuder struktur och bidrar till att ett och samma dokument är gällande och lättillgängligt i hela organisationen och dess systemuppbyggnad underlättar förändring och utveckling av redan framtagna dokument om sådana önskemål eller behov finns. Dessa egenskaper hos systemet möjliggör ett mer autonomt arbetssätt och kan vara en del i att utveckla verksamheten såväl organisatoriskt som processmässigt.

Management system är det optimala dokumenthanteringssystemet som ersätter den traditionella filserver strukturen och som underlättar samarbetet mellan kollegor, underleverantörer och kunder. Där ni som användare går ifrån att dokumenten mer eller mindre ”finns i sjön”.