Vi på EnviLoop arbetar ständigt med att hjälpa våra kunder att klara de nya utmaningarna deras verksamhet ställs inför såsom ständigt ökande regelverkskrav, en längre period av låga räntor och elpriser samt en digitalisering av tjänster och affärsmodeller.

I denna föränderliga miljö stöder vi våra kunder att förstärka sina strategiska positioner, utvärdera och utveckla sina operativa modeller samt implementera åtgärder för att förbättra lönsamhet och uppnå hållbara resultat.

Genom att kombinera praktisk branscherfarenhet med ingående ämnesexpertis kan vi tillhandahålla lösningar som är skräddarsydda för att möta de specifika utmaningar som våra kunder ställs inför.

Verksamhets- och organisationsutveckling

EnviLoops signum är att vi inte konstlar till vårt ledarskap med en massa floskler och modeord. Vi erbjuder er, som vi alltid har gjort, ett kraftfullt och stabilt stöd i förändringsarbetet som är en förutsättning för verksamhetsutveckling.

Vi på EnviLoop arbetar enligt allt ifrån den klassiska ”vattenfallsprincipen” till mer processorienterade arbetssätt såsom ”Lean” och ”Scrum”, med eller utan ”Agile”. Den samlade erfarenheten som finns inom EnviLoop, tillika vår nyfikenhet på det nya kan bli en stor tillgång för er. Våra innovativa och drivna konsulter bidra till att utvecklingen av er verksamhet flyter på helt naturligt och blir en process där medarbetarna är med på banan från första stund.

Investeringskalkyler och förnyelsekalkyler

När en verksamhet, oavsett om det avser hela organisationen eller en avskild teknisk process, ska förändras och utvecklas är det viktigt att ha alla relevanta kalkyler på plats.

EnviLoop har mångårig erfarenhet av att kalkylera såväl ekonomiska investeringar som produktionsstrategier.

Riskanalyser

Vi hjälper er säkerställa att såväl organisationen som processen är analyserad med avseende på risker.

Detta är viktigt i alla projekt och inför varje större omställning i en verksamhet, men även löpande och i förebyggande syfte för att identifiera de risker som ”lurar” bakom hörnet.

Standardiserade processer, rutiner, avtal tillika befattnings-/rollbeskrivningar

EnviLoop erbjuder processtöd och struktur som bidrar till att ett och samma dokument är gällande och lättillgängligt i hela organisationen, samtidigt som våra rutiner och andra dokument underlättar förändring och utveckling om sådana önskemål eller behov finns.

Vårt autonoma arbetssätt i kombination med en gedigen akademisk och teknisk expertkunskap utgör ett förstklassigt verktyg vid utveckling av er verksamhet, såväl organisatoriskt som processmässigt. Flexibelt efter era önskemål och synpunkter stämmer vi naturligtvis, som vi alltid gör, av under resans gång.

Livscykelanalys (LCA)

EnviLoop erbjuder livscykelanalyser där vi hjälper er som företag att få ett helhetsgrepp om hur just er verksamhet påverkar miljön. Ur en livscykelanalys får ni även konkreta åtgärdsförlag på var ni har potential att utveckla ert miljöarbete.

Fokus för en livscykelanalys är miljöpåverkan och kan avse många olika typer av påverkan, t.ex. CO2-ustläpp, försurning och resursutarmning. EnviLoop finns här för att bistå er verksamhet med utredning och stöd i ert miljöarbete.

LOU

Att genomföra en offentlig upphandling enligt konstens alla regler är inte helt enkelt. Utöver kunskap om upphandlingsförfarandet krävs det även goda kunskaper om den aktuella processen eller utrustningen, så att kravformulering och förutsättningar för utvärdering blir korrekta och tydliga.

EnviLoop har erfarenhet av att ta fram upphandlingsunderlag, sköta kontakten med potentiella leverantörer samt att utvärdera inkomna anbud enligt fastställda utvärderingskriterier. Så varför inte ta stöd i upphandlingsprocessen av oss, som dessutom har gedigna kunskaper om de processer och utrustningar som är föremål för upphandling inom t.ex. förbränningsanläggningar och VA-verk.