CombiTool

CombiTool bestående av Journal och Readings, Management System SQLImport och FileImport är det optimala verktyget för att underlätta det dagliga arbetet inom såväl processindustri som tillverkningsindustri och livsmedelsindustri. Modulerna kan användas var för sig eller integreras till ett komplett system.

CombiTool består av många moduler!

Funktioner från CombiTool:
• Importera text och excel-filer.
• Schemalägg import från flera olika SQL-databaser.
• Generera automatiska excelrapporter.
• Använd interaktiva webbrapporter.

CombiTool

CombiTool utgör en moduluppbyggd programsvit bestående av Journal och Readings, Management System, FileImport och SQLImport. Den gemensamma nämnaren för modulerna är att de alla är framtagna för att underlätta det dagliga arbetet inom såväl processindustri som tillverkningsindustri och livsmedelsindustri.

Utrifrån era behov har vi de moduler som krävs för att knyta samman era befintliga system t.ex. olika labbsystem (LIMS), underhållssystem och externa labb. Digitalisering och automatisering av datahanteringen bidrar till att frigöra tid, minska risken för felhantering och ha allt lagrat på en och samma databas.

CombiTool ger dig

 • Digitala ronderings/skiftavlämnings-protokoll.
 • Ledningssystem som samlar dina rutiner och instruktioner.
 • Elektronisk loggbok som är sökbar.
 • Stora möjligheter till integration.
 • Import av värden från SQL-databaser, text- och excelfiler.
 • Beräkningar på historiska värden för presentation och rapportering.

CombiTool fördelar

 • Anpassningsbar efter din verksamhet.
 • Enkelt och användarvänligt.
 • Möjliggör vidare integration.
 • Säker och effektiv lagring av mätvärden.
 • Hanterar mjuka värden.

Kontaktpersoner Programvaror

Alf Karlsson
Telefon: 021-40 86 53
Mail: alf.karlsson@enviloop.se

Mikael Schöllin
Telefon: 021-40 86 59
Mail: mikael.schollin@enviloop.se

Readings

Readings är en av modulerna i CombiTool. Det är ett verktyg som  digitaliserar den manuella datainsamlingen.

Readings är ett verktyg som används för avrapportering vid t.ex. rondering och skiftavlämning. Det är en integrerad registrering av värden för rapportering och ger en god överblick på inrapporterade uppgifter. Finns flera möjligheter att skapa rapporter genom t.ex. Excel och andra verktyg.

Detta sker genom inmatning av värden eller kontrollpunkter i ett formulär. Så om ni gör rondering på papper, se till att uppgradera er snart! CombiTool Readings fungerar lika väl självständigt som tillsammans med våra andra moduler.

Mer information

Syftet med Readings är att förenkla, effektivisera och förbättra rutinmässiga arbetsuppgifter i en verksamhet. Readings kan appliceras på allt från städrutiner i ett kontor, ronderingar av en förbränningsanläggning eller inmatning av en vattenanalys i ett VA-verk. Readings är webbaserat och kan enkelt nås från mobil och surfplatta utan att först behöva utföra en installation.

Utöver de andra CombiTool-modulera kan Readings sammankopplas med CombiTool SQL för på ett effektivt sätt utforma rapporter utifrån formulären. Överföring, omräkning och summering av parametrar sker automatiskt vilket sparar tid och minskar risken att något blir fel till följd av minskad manuell handpåläggning. Det går även att få rapporterna i annat format än programmets egna, som exempel kan de exporteras till MS Excel.

Ett exempel på användningsområden som Readings nyligen applicerats på är avläsning av oljenivå i tankar på ett värmeverk. I det fallet registreras bland annat oljenivå och oljeleveranser i Readings och genom CombiTool SQL utformas ett flertal års-, kvartal- och månadsrapporter för att redovisa oljeförbrukningen under året som underlag till CO2-rapporteringen, ekonomisk rapportering av förbrukad olja samt till hållbarhetskriterierna.

Automatisk rapportering

Till Readings ingår vår excel-plugin som gör att du kan använda våra rapportfunktioner i excel för att automatiskt generera rapporter. Denna funktion använda VA-verk som vill kunna ta fram miljörapporten genom endast skriva in ett årtal.

Interaktiva webbrapporter och dashboards

Till formulären ingår grundläggade rapporter i webbverktyget Reporting Services. Det ger möjlighet att få uppföljning på även mjuka värden. Har ni haft ett diagram över uppskattad bullernivå förut? Nu är det möjligt!

Sammanställning och automatisk rapport i skrivaren

Värden som matas in kan länkas direkt till vår rapportmotor Report SQL. Här konfigureras schemalagda beräkningar. Du kanske läser av oljenivå i centimeter men vill räkna på det i kubik? Det konfigureras här och sker sedan på automatik!

CombiTool Readings.

Summering av Readings
• Skapa digitala formulär och protokoll
• Registrera mjuka och hårda värden
• Använd Report SQL för att sammanställa värden
• Allt tillgängligt via webbläsare på mobil, platta eller dator
• Stora integrationsmöjligheter mot andra system

Gränssnitts bilder

Journal

Journal är vår elektroniska loggbok.

Den gör det enkelt för alla att hålla sig uppdaterade på anläggningen utan att behöva leta bland någon annans kråkfötter!  Precis som våra övriga produkter i CombiTool behöver du inte mer än en webbläsare för att komma igång!

Journal har en uppbyggbar struktur som medför stora möjligheter till att anpassa och utöka programmet efter era varierande behov.

Programmet hanterar händelser och arbetsuppgifter illustrativt så att det blir överskådligt för den som ska föra in information i Journal, samt för den som ska läsa och använda informationen.

Händelseflöde

Den huvudsakliga uppgiften, att logga händelser på anläggningen tilldelas störst plats i applikationen för att det ska vara lätt att se det absolut senaste kring anläggningen.

Uppgifter

Ett enkelt sätt att skapa arbetsuppgifter som kan schemaläggas återkommande. Uppgifterna är självklart knutna till specifika grenar i trädstrukturen.

Dynamisk struktur

En trädstruktur som ger ordning och reda bland alla händelser. Ni väljer själva vad er trädstruktur ska innehålla och ni ändrar den utan krav på programmeringskunskaper!

Registrera ny händelse

Det är inte svårare än att göra ett inlägg på sociala medier och svårare ska det inte vara!

Anslagstavla

För alla tidsbestämda händelser har vi lagt upp en anslagstavla för att ni extra tydligt ska kunna uppmärksamma varandra på viktiga datum, händelser eller bokningar som är kritiskt för alla att känna till.

CombiTool Journal.

Summering av Journal
• Webbaserat händelseflöde
• Trädstruktur kopplat till händelser
• Sökning inom struktur, period eller fritext
• Inget krångligt inlogg
• Information blir tillgängligt för alla

Gränssnitts bilder

Management System

Dokumenthanteringssystemet med den stora och kraftfulla potentialen där en väl utarbetad logisk struktur samt fritextsökning bidrar till ordning och reda bland era dokument.

Det optimala dokumenthanteringssystemet som ersätter den traditionella filserver strukturen. Där ni som användare går ifrån att dokumenten mer eller mindre ”finns i sjön”.

Management System, är ett system som skapar struktur och ordning bland information och dokumentation som rör anläggningen.

Management System är uppbyggt av en enkel logisk flerdimensionell struktur som baseras på möjligheten till att tagga s.k. metadata som tillhandahåller funktioner som länkning till och sökning på olika dokument. Ni implementerar med enkelhet Management System med sitt attraktiva och användarvänliga format i redan på anläggningen befintliga system såsom intranät.

Management System är enkelt att redigera och i systemet finns möjligheten att begränsa användarrättigheterna om så önskas. Management System används bl.a. inom kraftverksindustrin och VA-verksamheter och det är ni själva som sätter begränsningar i dess omfattning för att bidra till informationsspridningen i era respektive verksamheter.

Med sin fritext sökningsfunktion liksom versionshantering utgör Management System ett kraftfullt verktyg för att underlätta och bidra till att verksamhetens personal alltid vet vad som är aktuellt och gällande för anläggningen.

Att instruktioner, rutiner och mallar finns lättillgängliga är kritiskt för att få en verksamhet att fungera effektivt. Det är inte meningen att verksamheten ska stanna på grund av att ”fel” person är borta. Därför har vi på EnviLoop arbetat fram en webbstruktur som löser det.

Länkar

I Management System arbetar du med länkar, du länkar till de dokument som ska vara gällande. I praktiken innebär det att verksamheten får en gemensam plats att leta efter dokument som gäller alla eller delvis alla. På grund utav att dokument hänvisas genom länkar öppnar du möjligheten för informationsspridning på ett enkel och intuitivt sätt. Använd länkar i andra system, skicka länkar via mejl.

Enkel arbetsmiljö

I senaste Management System kan du dela upp arbetsuppgifterna mellan flera personer. Du kan exempelvis tilldela flera personer möjligheten att tillföra nytt material men behålla behörighet att publisera själv. Det skapar ett effektivt arbetsflöde och håller dokumenthanteringen ”levande”.

Snabb och säker informationslagring

I Management System ligger en stabil SQL databas som kontrollerar och säkrar din data. Inte nog med att det är säkert, det gör sidan otroligt snabb också.

Management System med ny kärna.

Summering av nyheter i nya Management System
• Blixtsnabb användning tack vare SQL i kärnan
• Mer användarvänligt för redigerare och publiserare
• Modernare gränssnitt
• Säkrare lagring för dina rutiner och dokument
• Bättre integration med andra system

Gränssnitts bilder

Plugins!

Våra plugins möjliggör en bättre integration för era system. Har ni problem att presentera resultat från ert befintliga SCADA? Behöver ni vänta veckor för konfigurationstid på en rapport från styrsystemet eller andra rapporter?

Ta då och integrera dessa system med en riktigt rapportsystem istället så får ni en användarvänlig miljö att arbeta i. Kontakta gärna oss för mer information.

PlugIn FilImport

”PlugIn FilImport” är en filimport som används för att hämta data i form av text- och/eller csv-filer från externa källor. Genom att använda ”PlugIn FilImport” för att hämta data från filer automatiskt behöver du inte manuellt skriva in de data som du vill analysera och rapportera i CombiTool  och importen kan med fördel schemaläggas för automatisk import av nya filer då sådana finns tillgängliga.

 

FilImport konfigureras utifrån källfilens uppbyggnad och självklart kan flera olika filer importeras samtidigt, exempel på importer:

 • Analyser från externa laboratorium såsom t.ex. Eurofins Online och SynLab.
 • Mätvärden från SCADA/styrsystem såsom Cactus Eye, ABB 800xA, Siemens, VA-operatör, EXO, Idus m.fl.
 • …helt enkelt, från i stort sett alla system som kan exportera strukturerad data!

PlugIn SQLImport

”PlugIn SQLImport” är ett plugin som används för att hämta data från externa källor i form av databaser. Genom att använda ”PlugIn SQLImport” kan du automatiskt hämta data från företagets övriga databaser och du behöver inte manuellt skriva in data som du vill analysera och rapportera i t.ex. CombiTool och importen sker naturligvis schemalagt.

 

”PlugIn SQLImport” hämtar data från samtliga SQL-servrar, exempel på integrationer:

 • Bränsledata i vågsystem som t.ex. Flintabs ”Victoria”.
 • Data från ekonomisystem såsom t.ex. debiterade energi/-flödesmängder.
 • Mätdata från SCADA/styrsystem och från deras underliggande SQL databaser.
 • Analysdata från interna LIMS (t.ex. WiLab och LabVantage) och deras databaser.

Vad är plugins?

Plugins är mindre systemmoduler som uppfyller nyckelfunktioner i er verksamhet. Det är en form av extra kraft till våra rapportsystem CombiLab och även CombiTool. Det möjliggör integration och automation mot era övriga system såsom styrsystem och underhållssystem.