EnviLoop har ett stort utbud av aktuella och prisvärda kurser!

Utöver de regelbundet återkommande schemalagda kurserna håller vi allt mer ofta numera företagsförlagda kurser och utbildningar då naturligtvis samtliga av våra kurser verksamhetsanpassas och hållas internt på ert företag.

 

Länkar till kursinformation:

Kursprogram vår 2023

Bättre kurspriser i form av kurscheckar

Praktisk information för dig som ska gå kurs hos oss

 

Här hittar du våra kurskategorier
(klicka på länkarna här under)

Kurser Lagstiftning | Kurser Energi/Process | Kurser i systemteknik | Kurser Vatten- och avloppsverksamhet

Passa på att anmäla dig till en kurs innan 20/1 – 2023 och få 25% rabatt på kursavgiften!

Våra kurser i Lagstiftning

Egenkontroll inklusive löpande rapportering och miljöprövning, 1 dag

För dig som driver en förbränningsanläggning regleras verksamheten till stor del av egenkontrollen och anläggningens miljötillstånd. För den verksamhet som är tillståndspliktig är miljötillståndet grundförutsättningen för att verksamheten över huvud taget ska få utövas, men tillståndet medför även begränsningar och förhållningsregler. En anmälningspliktig verksamhet styrs på motsvarande sätt av ett beslut med försiktighetsmått. Egenkontrollförordningen ställer krav på att den som driver en anläggning har kunskap om hur verksamheten påverkar den omgivande miljön. Den ställer även krav på att verksamheten regelbundet följs upp och att åtgärder vidtas både vid akut behov och i förebyggande syfte.

Det finns följaktligen många olika krav att rätta sig efter, men du som verksamhetsutövare kan också ställa krav, exempelvis på tillsynsmyndighet, besiktningsmän och externa mätfirmor.

Den här kursen riktar sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med egenkontroll, rapportering och miljöprövning på en anläggning. Eller till dig som vill veta mer om vad detta innebär.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet

Miljöprövning

 • Tillståndsplikt kontra anmälningsplikt
 • Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251)
 • När är det aktuellt att söka nytt tillstånd?
 • Vad ingår i en tillståndsansökan och hur går man till väga?
 • Begränsningar och villkor i miljötillstånd
 • Varför skrivs villkor på olika sätt och hur ska jag arbeta för att efterleva dem?
 • Vad är ett begränsningsvärde och vad händer om det överskrids?

Årlig rapportering

 • Miljörapport
 • Kväveoxidavgift
 • Handel med utsläppsrätter
 • Hållbarhetskriterier för flytande biobränslen

» Mer


Egenkontroll

 • Vad säger egenkontrollförordningen?
 • Vilka skyldigheter har jag som verksamhetsutövare?
 • Vilken hjälp har jag rätt att kräva? och från vem?
 • Ansvarsfördelning
 • Rutiner och journalföring
 • Hantering och förteckning av kemikalier
 • Avvikelserapportering
 • Riskanalyser
 • Periodisk besiktning
 • Villkorsmätning
 • Tillsynsbesök

» Mindre

Praktisk tillämpning av Industriemissionsdirektivet, inklusive SFS 2013:252/253 och BAT, 1 dag

Vi har sedan många år tillbaka erbjudit en kurs om gällande lagstiftning för stora förbränningsanläggningar och förbränning av avfall. Men som ni alla vet så blir kravbilden för förbränningsanläggningar allt mer komplex och just nu är det införandet av BAT-slutsatser som är det hetaste samtalsämnet. Så nu vidgar vi vyerna och förhåller oss istället till hela Industriemissionsdirektivet och alla specifika tillämpningar det innebär för just förbränningsanläggningar.

Denna kurs passar dig som vill förstå kraven från IED samt hur de ska appliceras på just din anläggning. Vi kommer att gå igenom vad de olika förordningarna och bestämmelserna inom IED innehåller för krav samt hur de förhåller sig till varandra. Kursen är anpassad för såväl verksamhetsutövare som tillsynspersoner och passar lika bra oavsett om du arbetar på en förbränningsanläggning, ett sågverk eller inom papper och massa.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet

Bakgrund till Industriemissionsdirektivet (IED)

 • Vad är IED?
 • För vem gäller IED och hur tungt väger det?
 • Författningar som kommer ur IED

Förordning 2013:252 om stora förbränningsanläggningar

» Mer

 • Tillämpningsområde
 • Skorstensregeln och anläggningsavgränsning
 • Enskilda produktionsenheter <15 MW
 • Krav på emissionsmätning
 • Fastställande och uppföljning av begränsningsvärden inkl. start- och stopperioder
 • Ogiltiga mätvärden
 • Driftstörning/haveri reningsutrustning
 • Redovisning och rapportering

Förordning 2013:253 om förbränning av avfall

 • Tillämpningsområde
 • Skillnaden mellan samförbränning och avfallsförbränning
 • Krav på emissionsmätning (luft och vatten)
 • Fastställande och uppföljning av begränsningsvärden inkl. start- och stopperioder
 • Blandningsberäkning
 • Ogiltiga mätvärden
 • Driftstörning/haveri reningsutrustning
 • Redovisning och rapportering

Industriutsläppsförordningen 2013:250

 • Allmänt om industriutsläppsverksamheter
 • Huvud- och sidoslutsatser
 • Slutsatser med respektive utan utsläppsvärden
 • Dispenser, alternativvärden, anpassade villkor
 • Tillståndsgiven kontra verklig kapacitet, t.ex. vid nedklassning av en panna
 • Statusrapporter

Specifika BAT-slutsatser

 • Tillämpningsområden för publicerade slutsatser
 • Specifika BAT-AEL och tillämpning av dessa

» Mindre

Mätvärdeshantering och kvalitetssäkring av AMS, enligt SS- EN 14181 och NFS 2016:13, 1 dag

Till skillnad mot hur det var förr, när alla utsläppskontroller genomfördes av extern part, går vi nu allt mer mot att verksamhetsutövaren själv får förtroendet att inneha mätutrustning för att kontrollera sina utsläpp kontinuerligt. Men med detta förtroende följer även krav på precision och tillgänglighet för den egna utrustningen, vilket i sin tur kräver en väl utarbetad plan för skötsel, underhåll och kalibrering.

Under denna kursdag för vi en diskussion kring vad som generellt är viktigt att tänka på vid mätvärdeshantering samt skötsel och underhåll av mätutrustning. Mer specifikt går vi in på vad NFS 2016:13 och SS-EN 14181:2014 ställer för krav på återkommande kontroller och kalibrering. Målet med dagen är att du som kursdeltagare ska få verktygen för att sköta om din mätutrustning på bästa sätt samt kunskap om hur krav enligt respektive författning uppfylls och hur kraven kan hanteras i förhållande till varandra.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet

Allmänt om instrumentskötsel

 • Välfungerande instrument är en förutsättning för uppföljning och optimering av en process
 • Lär känna ditt instrument!
 • Vikten av rutiner och planering

Återkommande kontroll enligt NFS 2016:13

» Mer

 • Skärpta krav vid övergång från NFS 2004.6 till NFS 2016:13
 • Månadsvis kontroll av noll- och referenspunkt
 • Fastställande av referensgashalt
 • Återkommande funktionskontroll inkl. linjäritetstest

Kvalitetssäkring enligt SS-EN 14181:2014

 • QAL2/AST
 • Parallellmätningar
 • Funktionskontroll inkl. linjäritetstest
 • QAL3
 • CUSUM

Mätvärdeshantering

 • Enheter och omvandlingar
 • Medelvärdesbildning
 • Normalisering och validering

» Mindre

AFS 2017:3 för arbetsgivare, 1 dag

Denna kurs riktar sig till dig som arbetsgivare med ansvar för framtagande och efterlevnad av rutiner på anläggningar där det finns trycksatta anordningar. Kursen behandlar Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” utifrån de krav som ställs på arbetsgivaren. Föreskriften ersätter de tidigare föreskrifterna AFS 2001:4, AFS 2002:1, AFS 2005:2 och AFS 2005:3.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet

Krav enligt föreskriften AFS 2017:3

 • Vilka utrustningar omfattas samt var finns dessa?
 • Vilka krav ställs och hur kan ni efterleva dessa?

Riskbedömning

» Mer

 • Översiktligt om riskbedömning.
 • Vilka metoder ska användas?
 • Hur dokumenteras riskerna?
 • Hur upprättas ett åtgärdsprogram?

Fortlöpande tillsyn, FLT

 • Indelning av olika trycksatta anordningar.
 • Hur läggs en plan för fortlöpande tillsyn upp och hur skall den efterföljas?
 • Exempel på fortlöpande tillsyn (FLT) av olika trycksatta anordningar.

Livslängdsjournal

 • Parametrar att inkludera.
 • Vanliga problem och utsatta anordningar.
 • Exempel på hur en livslängdsjournal kan byggas upp.

Kontroll

 • Vilka kontroller ska utföras och vad innebär dem?
 • Vilka undantag finns det?

Övervakning av pannor

 • Krav på certifiering av pannoperatörer.
 • Uppföljning och åtgärder.
 • Tillsynsprogram
 • Dokumentation och rutiner.

» Mindre

Våra kurser i Energi/Process

Pannskötarutbildning, 1 dag

Den här kursen riktar sig till dig som vill få grunderna inom drift av pannanläggningar och den passar bra till allt från nya driftoperatörer till dem som vill uppdatera sina kunskaper i ämnet. Kursen riktar sig till personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med små och medelstora förbränningsanläggningar.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Grundläggande anläggningsteknik

 • Typer av pannor, brännare, ugnar
 • Rökgaskondensering
 • Verkningsgrader på anläggningar

» Mer


Säkerhetssystemet

 • Säkerhetsventiler
 • Nivågivare
 • Temperaturgivare
 • Larm

Förbränningens grunder

 • Grundläggande förbränning
 • Förbränningsreaktioner
 • Från bränsle till rökgas

Emissioner

 • Emissioner och dess uppkomst
 • Reningsteknik

Miljölagstiftning och egenkontroll

 • Vad ställer lagen och avgiftssystemen för krav på kontroll och uppföljning?

» Mindre

Energiteknik: kartläggning och effektivisering, 1 dag

Energifrågor är ständigt aktuella i någon form och dagens tillika morgondagens energisystem ställer krav på grundläggande kunskap i såväl energiteknik som energisystem. Kursen vänder sig till er som vill få grundläggande och fördjupande kunskaper i ert arbete med energieffektivisering och energikartläggning, och du som arbetar i ett större företag som har ett certifierat ledningssystem, och som ska ansvara för ert företags energikartläggningsarbete, kan ha stor behållning av utbildningen.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

 • Grundläggande energibegrepp
 • Värmesystem
 • Ventilation och inneklimat
 • Kylsystem

» Mer

 • Elsystem
 • Transporter
 • Processer
 • Lönsamhetsbedömning
 • Energimarknaden
 • Syftet med energikartläggning
 • Arbetsmetodik för energikartläggning

» Mindre

Energiteknisk grundkurs, 1 dag

Energifrågor är ständigt aktuella, dagens och morgondagens energisystem ställer krav på grundläggande kunskap i energi och energisystem. Kursen vänder sig till alla som jobbar med energiproducerande anläggningar och har ett behov av att få grundläggande kunskaper eller damma av sina gamla kunskaper i energi och energisystem.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Vad är energi?

 • Grundläggande energibegrepp
 • Skillnad mellan energi och effekt
 • Energiproduktion i Sverige
 • Varaktighet

» Mer


Energiproduktion från förbränningsanläggningar

 • Energi från bränsle till panna
 • Hetvattenanläggningar
 • Ånganläggningar och Kraftvärme
 • Produktion med flera anläggningar i samma nät

  » Mindre

Förbränningsteknik, 2 dagar

Vi på EnviLoop AB har i snart 20 år erbjudit kurser i energiteknik på olika nivåer och för många olika typer av deltagare, allt ifrån beredskapspersonal utan några som helst förkunskaper, till personer och grupper med mycket hög utbildning och lång erfarenhet.

Den här kursen riktar sig till dig som vill veta lite mer om förbränning. Den passar bra till allt från nya driftoperatörer till dem som vill fördjupa sina redan stora kunskaper i ämnet. Personer som brukar delta på dessa kurser är drifttekniker, driftingenjörer, energiingenjörer, miljösamordnare och driftchefer.

Anmäl dig här!

Pris 13 500:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Bränslen

 • Bränslen och dess egenskaper
 • Exempel på bränslen och hur de kan indelas
 • Indelning och klassning
 • Innehåll och egenskaper
 • Energiinnehåll och beräkning av effektivt och kalorimetriskt värmevärde
 • Lagring, hantering, risker, speciella egenskaper
 • Priser och ekonomi

» Mer


Pannor och utrustning

 • Typer av pannor, brännare, ugnar
 • Förbränning på roster
 • Brännare för fast-, flytande- och gasbränsle
 • Fluidbäddar
 • Vattenrörs- och eldrörspannor
 • Verkningsgrader på anläggningar
 • Rökgaskondensering

Förbränning

 • Grundläggande förbränning
 • Förbränningsreaktioner
 • Från bränsle till rökgas
 • Verkningsgradsberäkningar från grunden till djupet
 • Beräkningar på rökgaskondensering

Emissioner

 • Emissioner och dess uppkomst
 • Reningsteknik
 • Mätteknik
 • Från koncentration till mängd, enheter och omräkning mellan enheter
 • Regelverk

» Mindre

Operatörsutbildning inför certifiering enligt AFS 2017:3, 1-3 dagar

EnviLoop har under många år erbjudit utbildningar och kurser inom området energiteknik och förbränning på olika nivåer och för deltagare med olika bakgrund och kunskapsnivå, allt ifrån beredskapspersonal utan några som helst förkunskaper, till personer och grupper med mycket hög utbildning och lång erfarenhet.

Den här utbildningen riktar sig till dig som ska möta kraven på att förstå grunderna inom drift av pannanläggningar i ett arbetsmiljöperspektiv och som dessutom vill införskaffa verktygen för att driva just din anläggning på ett så effektiv och säkert sätt som möjligt. Vår operatörsutbildning är således framtagen i syfte att förbereda dig inför det prov som en pannoperatör behöver klara för att bli certifierad enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3).

» Mer

EnviLoop som utbildningsledare tror på kraften i det personliga mötet, men vi kan även erbjuda dig som inte har möjlighet att delta på plats att genomföra utbildningen på distans via fjärruppkoppling, d.v.s. du deltar ”live” men från annan plats. Vi har även i vårt utbildningsupplägg tagit hänsyn till att ni pannoperatörer har olika krav och mål att utgå ifrån beroende på vilken typ av tjänst ni har och dessutom bär ni på olika ryggsäckar av erfarenhet. Vi vill därför erbjuda er möjligheten att anpassa operatörsutbildningen efter era egna avsikter med certifieringen, d.v.s. att ni kan välja omfattning på utbildningen efter den kategori av certifiering som just din arbetssituation kräver.

Vårt upplägg för certifiering av pannoperatörer i Kategori 1 och 2

Vår lärarledda operatörsutbildning är fördelad på tre dagar, med olika fokusområden varje dag.

Dag 1 omfattar grundläggande kunskaper om energiteknik, bränslen och pannor.

Dag 2 omfattar mer fördjupade kunskaper om olika anläggningar, styr- och reglersystem samt de risker som finns i pannanläggningar.

Dag 3 är en dag avsedd för repetition av de föregående dagarna samt vad som faktiskt tas upp i kraven från AFS 2017:3, följt av ett övningsprov. Dag 3 fungerar således som ett alternativt för dig som kanske inte skriver provet direkt efter att din utbildning slutförts och därför behöver ha en extra ”push” inför provet. Dag 3 är även ett perfekt alternativ för dig som har gedigen erfarenhet av att arbeta med drift av pannanläggningar och/eller har en grundutbildning och bara behöver fräscha upp dina teoretiska kunskaper om drift av anläggningar ur ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv.

Inom vår operatörsutbildning tillhandahålls utöver de lärarledda kurstimmarna även material och övningar för egna studier. Detta så att du även på egen hand kan arbeta för att höja din kunskapsnivå ytterligare i syfte att vara väl förberedd när det är dags för provskrivning.

Observera att vi erbjuder en utbildning som har till syfte att öka din kunskapsnivå och förbereda dig inför provskrivning, så att du kan erhålla ett godkänt resultat på ett prov utfärdat av en ackrediterad firma och därmed titulera dig certifierad pannoperatör. Vi erbjuder inte möjligheten att skriva provet, dock är vår utbildning väl anpassad efter föreskriftens krav.

Vill du certifiera dig som pannoperatör kategori 3 eller 4?
Hör av dig så diskuterar vi vilka delar av utbildningen som är relevanta så skräddarsyr vi ett upplägg för er.

» Mindre

Anmäl dig här!

Priser

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Följande priser gäller vid beställning:
Pris per deltagare för en kursdag: 6 900 SEK exkl. moms
Pris per deltagare för två kursdagar: 8 200 SEK exkl. moms
Pris per deltagare för tre kursdagar:
9 900 SEK exkl. moms
Kursledarens kostnad för resa, restid och ev. logi tillkommer för varje kurstillfälle.
Ev. kostnad för hyra av kurslokal tillkommer (i de fall då lokal inte kan ordnas av beställaren).

Ur kursinnehållet:

Dag 1

Grundläggande energiteknik

 • Energibegrepp
 • Termodynamik
 • Grundläggande förbränningsreaktioner
 • Enheter och enhetsomvandling

» Mer

Bränslen

 • Indelning och klassning
 • Innehåll och egenskaper
 • Lagring och hantering

Utformning av pannor

 • Typer av pannor, brännare, ugnar
 • Bränsle- och asksystem
 • Rökgasrening
 • Rökgaskondensering

Dag 2

Anläggningsteknik

 • Hetvattenkretsen
 • Pannkretsen
 • Ångkretsen
 • Ingående komponenter

Styrning och säkerhet

 • Styr och reglersystem
 • Övervaknings- och säkerhetsutrustning
 • Larm
 • Nödkylning

Risker

 • Start och stopp
 • Olika bränslen
 • Nödsituationer

Dag 3

Övergripande repetition av Dag 1 och 2

Kraven i AFS 2017:3 för pannor

 • Fortlöpande tillsyn
 • Pannans livslängd
 • Kontroll
 • Övervakning
 • Krav vid ständig och periodisk övervakning

Övningsprov

» Mindre

Övervakning, uppföljning och rapportering för effektiv och korrekt drift av din anläggning, 1 dag

En förutsättning för en effektiv kontroll av miljörelaterade driftparametrar, som ex. luftemissioner, är grundläggande kunskap kring gällande lagstiftning samt välanpassade verktyg för uppföljning. Denna rykande färska kurs som EnviLoop erbjuder har växt fram ur de insikter och erfarenheter som våra medarbetare införskaffat under sina många och varierande projekt inom förbränningsbranschen samt på avloppsreningsverk och inom diverse processindustri.

Målet med kursen är att ni som utgör driftpersonalen ute på våra anläggningar ska förstå syftet och ”finessen” med de rapporter som genereras på er anläggning, samt vilka krav rapporterna baseras på. Genom sådana insikter ökar medvetenheten och förståelsen för vilka händelser och förändringar som är viktiga att uppmärksamma och rapportera vidare. Kursen ska även ge er nycklarna till utformandet av tydliga processbilder inklusive adekvata styr- och larmgränser. Vi har skräddarsytt denna kurs för att passa dig som arbetar som operatör och som dagligen följer upp emissionsvärden, men även för dig som arbetar som produktionschef, driftledare eller miljösamordnare och som vill skapa goda förutsättningar för de operatörer du samarbetar med samt för ditt eget uppföljningsarbete.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Grundläggande författningsförståelse

 • Vad reglerar att och hur ni får driva er anläggning?
 • Lagar, förordningar och föreskrifter
 • Författningarnas krav på uppföljning och rapportering

Beräkningar, konstanter och enheter

 

 • Uppbyggnad av beräkningar
 • Att bilda medelvärden för olika tidsintervall
 • Styrande statussignaler samt styrning av loggning ”2/3-reglen”
 • Relevanta konstanter (användningsområden och uppdatering)
 • Rimlighetsbedömning av konstanter
 • Val av enhet och omvandlingar
 • Normalisering av olika syrehalter

» Mer


Larm och larmhantering

 • Lämpliga parametrar och nivåer för larm
 • Visning av larm i process- och operatörsbilder

Rapportutformande

 • Upplägg av rapporter utifrån syfte och bakomliggande krav
 • Tydlighet i rapporter
 • Optimering/utveckling av rapporter?

Utformande av processbilder och operatörsbilder

 • Tydlighet och användarvänlighet
 • Prognoser och sammanställningar
 • Grafer, staplar och trendlinjer

» Mindre

Grundkurs i pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat, 1 dag

Välkommen att delta på denna uppskattade kurs hos oss i Västerås. Kursen behandlar vikten av en hög vattenkvalitet på pann- och matarvatten samt hur denna uppnås, liksom hur kondensat från rökgasrening kan behandlas för att möta kraven som ställs vid utsläpp direkt till en naturlig recipient.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Allmän vattenkemi

 • Grundläggande vattenkemi
 • Olika typer av vatten (nomenklatur) och skillnader i dess sammansättning
 • Vilka ämnen/föroreningar ställer till det?

» Mer


Vatten och ånga i energiprocessen

 • Problem och lösningar relaterade till vatten- och ångkemi

Vattenberedning/-behandling

 • Reningstekniker inklusive justering av vattenkvaliteten med kemikalier

Kontroll och riktvärden

 • Vilka krav finns?
 • Hur sköts uppföljning och kontroll?

Bra data att kolla upp inför utbildningen är pannans/pannornas tryckklass och kemikalie som doseras till processvattnet på just er anläggning.

» Mindre

Tillämpad pannvattenkemi och rening av rökgaskondensat, 1 dag

Detta är en kurs som ger dig en gedigen orientering i vilka krav din anläggning måste efterleva och hur detta åstadkoms i praktiken, t.ex. genom korrekt provtagning och utvärdering av analysresultat. Vi diskuterar även behovet av rondering och provtagningens omfattning, visar hur en bra rutin bör utformas, samt diskuterar möjligheter till digitalisering av processvattenuppföljningen på den typ av anläggningar som deltagarna bedriver.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Detta är en utbildningsdag som ger dig en orientering i vilka krav din anläggning måste efterleva och hur detta åstadkoms i praktiken, t.ex. genom korrekt provtagning inklusive val av provtagningspunkt och utvärdering av analysresultat.  Du får även svar på vilka de olika reningsmekanismerna är för att uppnå den mest optimala reningen. Vi diskuterar även behovet av rondering och provtagningens omfattning, visar hur en bra rutin bör utformas, samt diskuterar möjligheter till digitalisering av processvattenuppföljningen på den typ av anläggningar som deltagarna bedriver. Vi går även igenom de olika avställningsrutiner för de olika processavsnitten då också t.ex. reningsutrustning behöver konserveras när den inte används samt vinsterna med rätt avställningsförfarande.

» Mer

Under denna dag blandar vi teori och praktiska moment.
Det kommer även finnas, precis som vid alla våra kurstillfällen, möjlighet att i förväg inkomma med frågor som just ni vill diskutera eller att under pågående kurs ta upp funderingar till diskussion i hela gruppen. Bra data att kolla upp inför utbildningen är pannans/pannornas tryckklass och kemikalie som doseras till processvattnet på just er anläggning.

» Mindre

Strukturerad problemlösning

Nu erbjuder vi en ny kurs som kan bli ditt verktyg till en effektivare arbetssituation! Oavsett vilken bransch eller verksamhet du arbetar inom finns det mycket att vinna på att arbeta strukturerat med problem och problemlösning. Genom att delta på denna kurs får du kunskap och inspiration kring hur du angriper ett problem på rätt sätt, hur du hittar grundorsaken till den problematiska situationen och hur du slutligen säkerställer att samma problem inte uppstår igen. Vi diskuterar även hur viktigt det är att arbeta med riskanalyser inför implementeringen av en åtgärd för att undvika att det uppstår följdproblem.

Anmäl dig här!

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Under kursdagen utgår vi ifrån följande punkter:

 • Problembeskrivning och fenomenbeskrivning
 • Systemförståelse
 • Grundorsaksanalys
 • Motåtgärder

Våra kurser i systemteknik

CombiLab – Praktiskt handhavande, 1 dag

Kurserna i CombiLab ger dig kunskaperna för att använda programmet optimalt och använda funktioner som du kanske inte visste fanns. Våra två CombiLab-kurser är förlagda dagarna efter varandra så att du kan välja om du bara vill gå en av kurserna eller båda två.

Kursen ”Praktiskt handhavande” är en grundkurs där vi främst vänder oss till dig som ska använda CombiLab för att följa upp den dagliga driften på en anläggning, eller för att sammanställa uppgifter till exempelvis miljörapport eller NOx-deklaration.
OBS! Om du har abonnemang får du 50 % rabatt på kursavgiften.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

CombiLab systemöversikt

 • Measuring Service
 • Console
 • Configurators
 • Viewer
 • Report SQL

» Mer


Starta och stänga ner systemet

 • Vad är viktigt att tänka på?

Console

 • Driftkontroll
 • Ändra konstanter
 • Starta/stoppa mätning

Viewer

 • Olika presentationer
 • Visa och kvittera larm
 • Visning av historiska värden
 • Grundläggande diagramhantering
 • Rullande trenddiagram

Report SQL

 • Funktionsbeskrivning
 • Driftkontroll
 • Visa/skriv ut rapporter

Driftkontroll

 • Hur vet man att allt fungerar?

» Mindre

CombiLab – Miljörapportering och uppföljning, 1 dag

Kurserna i CombiLab ger dig kunskaperna för att använda programmet optimalt och använda funktioner som du kanske inte visste fanns. Våra två CombiLab-kurser är förlagda dagarna efter varandra så att du kan välja om du bara vill gå en av kurserna eller båda två.

Vår fortsättningskurs ”Miljörapportering och uppföljning” är en fördjupningskurs med fokus på rapportering och uppföljning av mätvärden. Kursen vänder sig till dig som arbetar med miljörapportering, produktionsrapporter eller liknande. Du lär dig att skapa nya rapporter i CombiLab, hur beräkningar används, kvalitetssäkring av värden samt en genomgång av emissionsberäkningar.
OBS! Om du har vårt abonnemangsavtal får du 50% rabatt på kursavgiften.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

CombiLab systemöversikt

 • Measuring Service, Console, Viewer, Report SQL, Report Readings

Presentationer och rapporter

 • Historikvärden som diagram och tabell
 • Miljö-, produktions- och driftrapporter, exempel

» Mer


Viewer

 • Periodisering av mätvärden
 • Statistik på mätvärden
 • Beräkningar på uppmätta värden
 • Exportera värden
 • Visa värden ur rapportdatabas

Report SQL

 • Om databasen
 • Tabellstrukturer och tidbaser
 • Kanaldefinition
 • Överföringar med beräkningar
 • Hantering av konstantvärden
 • Orientering om emissionsberäkningar
 • Skapa egna rapporter
 • Korrigering av värden
 • Kvalitetssäkring
 • Omräkningar
 • Ändringslogg
 • Matematiska rapportfunktioner
 • Felsökning
 • Importera från Excel
 • Rapportera med Excel

» Mindre

CombiTool – Registrering och rondering, 1 dag

Readings är ett lätthanterligt verktyg för journalföring av rondering och skiftavlämning som även kan användas vid registrering och rapportering av manuellt avlästa värden. Vi har nu satt samman en grundkurs som ger dig som användare av CombiTool i allmänhet.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Introduktion till Readings

 • Överblick CombiTool
 • Syfte/användningsområden

» Mer


Grundläggande användning av Journal

 • Uppbyggnad.
 • Nyckelfunktioner.
 • Registrera händelser.
 • Skapa och schemalägg arbetsuppgifter.
 • Skapa struktur och behörigheter.

Grundläggande användning av Readings

 • Uppbyggnad.
 • Nyckelfunktioner.
 • Registrera uppgifter med formulär.
 • Historik och spårbarhet.

Organisationshierarki och behörigheter

 • Definition av platser.
 • Tilldela användare till platser.
 • Behörigheter för användare.

Formulärhantering

 • Kriterier och åtgärdslistor.
 • Inmatningstyper.
 • Skapa och förändra formulär.
 • Avvikelsehantering.
 • Schemaläggning.

Rapporter

 • Inbyggda rapporter.
 • Utvärdering av registreringar.
 • Rapporter i SSRS.

» Mindre

CombiTool – Rapportintegration med CombiTool, 1 dag

En mera fördjupande kurs i CombiTool och Readings i synnerhet för att ge kunskaperna för att utnyttja programmet optimalt och för att använda funktioner som du kanske inte visste fanns. Kursen behandlar också sammankopplingar med andra verktyg som CombiLab, Report SQL, och MS Excel som är användbara för att på ett effektivt sätt behandla värden och utforma rapporter.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Avläsningspunkter i Readings

 • Om databasen.
 • Tabellstruktur för manuell registrering.
 • Definiera avläsningspunkter.
 • Transformera avlästa värden.

» Mer


Bearbeta värden

 • Definiera kanaler.
 • Beräkning av förbrukning, förändring etc.
 • Schemalägg beräkningar.
 • Skapa rapporter.
 • Visa/skriv ut rapporter.
 • Kvalitetssäkring.
 • Felsökning.

Underhåll

 • Justera nivåer
 • Byta räkneverk.
 • Korrigering av värden.

Rapporteringsalternativ

 • Rapporter i Report SQL.
 • Rapporter i MS Excel.
 • Rapporter i SSRS.

Rapportering i Excel 

 • Excel-plugin.
 • Anslutning mot databas.
 • Funktioner.
 • Bygga rapporter.
 • Visa/skriv ut rapporter.

Tillägg

 • Rapportpaket
 • Importmoduler

» Mindre

OPC i praktiken, 1 dag

OPC är en standard för utbyte av mätdata mellan olika system. Den som väl förstått vad OPC innebär och vilka möjligheter som det ger, ser ofta nya lösningar för att hantera mätdata. I dagens komplexa styr- och mätsystem finns enorma datamängder att tillgå, såväl aktuella som historiska värden. OPC kan då vara lösningen för att automatisera dataöverföringen mellan olika delsystem eller till avancerade analysverktyg.

Kursen vänder sig till dig som behöver få en grundläggande kunskap om vad OPC innebär och hur denna industristandard kan användas. De olika begreppen och förkortningarna reds ut och exempel på typiska användningsområden demonstreras. I kursen ingår också ett antal praktiska övningar.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Vad är OPC?

 • Standardens syfte
 • Historik
 • OPC Foundation
 • Så kan OPC användas, enkelt exempel

» Mer


Viktiga begrepp

 • Vad är en OPC Server?
 • Vad är en OPC Client?
 • DCOM och alternativa anslutningar i nätverk

Genomgång av de olika delstandarderna

 • OPC DA
 • OPC HDA
 • OPC AE
 • OPC UA

Exempel på hur OPC kan användas

 • Överföring av aktuella mätvärden
 • Visa aktuella värden i Excel
 • Sammanställa historiska värden

Praktiska övningar

Ansluta till en OPC Server

Läsa/skriva värden i en OPC Server

OPC och Excel

» Mindre

Industriell datakommunikation och integration, 1 dag

Industrier, anläggningar och processer blir allt mer digitala. Med den omfattande digitaliseringen följer en rad olika namn och begrepp som kan vara svåra att förstå. Vad är egentligen TCP/IP och hur kommunicerar två enheter? Hur kan information förflyttas mellan datorer? Vad är OPC egentligen?

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill få djupare förståelse för det som händer bakom kulisserna när två enheter kommunicerar. Utbildningen ger dig en gedigen grund för att du ska kunna förstå hur data överförs och varför OPC-standarden är så användbar för just industrin.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

 • Client och Server
  • Grundprincipen för datakommunikation
  • Skillnaderna mellan Client och Server
  • Datorer eller programvaror?
 • Viktiga begrepp
  • Vad är en Server?
  • Vad är en Client?
  • TCP/IP modellen
 • OPC Standarden

Exempel på hur OPC kan användas

  • Överföring av aktuella mätvärden
  • Visa aktuella värden i Excel
  • Sammanställa historiska värden

Våra kurser för Vatten- och avloppsverksamhet

Grundläggande processteknik och miljöarbete på vattenverk,  1 dag

Detta är en kurs som passar dig som arbetar som drifttekniker på vattenverk.

Kursen kommer att ge dig en introduktion och övergripande förståelse för hur dricksvatten produceras och för de olika processtegen tillika reningsteknikerna som används ute på våra vattenverk. Kursen kommer även att ge dig en bred orientering kring de krav som ställs på dricksvattenproduktion från gällande lagstiftning, samt en grundläggande förståelse för hur det löpande arbetet bör bedrivas för att säkerställa att kraven uppfylls.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Hur går dricksvattenproduktionen till? -en genomgång av vattnets väg från råvatten till kran och reningstekniker på ett standardverk:

 • Råvattenpump
 • Luftning/oxidation
 • Kemisk fällning
 • Jonbytare
 • Filtrering
 • Desinfektion
 • Hantering av restprodukter

» Mer

Provtagning, analys och uppföljning, varför och till vilken nytta?

Gällande lagstiftning -vad reglerera verksamheten och hur ska det dagliga arbetet utföras för att efterleva ställda krav i t.ex. dricksvattenföreskrifterna.

 • Vad säger livsmedelslagstiftningen om dricksvattenproduktion?
 • Hur bör ni arbeta med HACCP och faroanalyser?
 • Hygien, varför är det viktigt och hur säkerställer vi god hygien på våra verk?

» Mindre

Grundläggande processteknik och miljöarbete på reningsverk, 1 dag

Detta är en kurs som passar dig som arbetar som drifttekniker på reningsverk.

Kursen kommer att ge dig en introduktion och övergriplig förståelse för varför vi renar avloppsvatten och  för de olika processtegen tillika reningsteknikerna som används ute på våra reningsverk. Kursen kommer även att ge dig en bred orientering kring de krav som ställs på reningsverk från gällande lagstiftning, samt en grundläggande förståelse för hur det löpande arbetet bör bedrivas för att säkerställa att kraven uppfylls.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Varför avloppsrening och hur den går till? En genomgång av vattnets väg och reningstekniker på ett standardverk gällande lagstiftning.

 • Mekanisk rening
 • Biologisk rening
 • Kemisk rening
 • Slamhantering

» Mer

Provtagning, analys och uppföljning, varför och till vilken nytta?

Gällande lagstiftning – vad reglerar verksamheten och hur ska det dagliga arbetet utföras för att efterleva ställda krav i t.ex. egenkontrollförordningen?

 • Vad säger miljöbalken om reningsverk?
 • Vilka krav medför övriga författningar såsom t.ex. egenkontrollförordningen, på driften av verken?

» Mindre

Provtagningskurs -hur erhålls kvalitetssäkrad vattenprovtagning och varför behövs den? 1 dag

Ett korrekt provtagningsförfarande är en förutsättning för att erhålla representativa analysresultat, oavsett vilket vatten du vill undersöka. Först när insikt finns om vattnets kvalitet kan processen utvecklas och förbättras. Detta är anledningen till att vi erbjuder en utbildning i vattenprovtagning för alla som arbetar med processer som involverar någon typ av vatten.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Enternäs, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

I den ”något föråldriga” men dock fortfarande gällande föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11, MS:29) har Naturvårdsverket angivit att personal som utför sådan provtagning ska kunna visa att de har kunskap och kompetens för denna verksamhet.

» Mer


Vår utbildning följer naturligtvis det som anges i föreskriften men har moderniserats till aktuella förhållanden. Kursen innehåller såväl en genomgång av bakomliggande lagstiftning som ligger till grund för provtagningskraven, som en detaljerad genomgång av hur kvalitetssäkrad provtagning uppnås med hjälp av hela provtagningskedjan från planering av provtagning, via provtagning och provhantering till analys och eventuella åtgärder.

Kursen, som passar alla som arbetar med processer som involverar vatten, genomförs under en dag då vi varvar teori med praktiska inslag.

» Mindre