Vatten – en ändlig resurs att va rädd om!

 Vi har kompetens för att hantera allt från VA- till processvattenteknik och vi erbjuder en stor bredd av tjänster och produkter.

Vatten

EnviLoop arbetar med att utveckla tjänster och produkter för såväl vatten- och avloppsverk som industrier med något slags processvatten och matarvatten.

Vi har en bred inriktning inom processvatten- och avloppsvattensektorn och tar fram miljövänliga och effektiva lösningar för all typ av matarvattenberedning och avloppsrening, såväl processavloppsvatten som sanitärt avloppsvatten, samt hantering av organiskt avfall och slam.

Vi har gedigen erfarenhet och kompetens och erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster och vi utför allt från strategiska studier, process-, optimerings- och effektiviseringsutredningar till detaljprojektering och upphandling av hela anläggningar eller avskilda processavsnitt. Således kan vi bistå i projektskeden som utredning, planering, projektering och provning.

Vi har även stor erfarenhet av att ta fram process relevanta lösningar på tillstånds- och lagstiftningsfrågor, samt vid genomförande av kontroller, besiktningar och driftstöd.

Kontaktpersoner Vatten

Joakim Frisk
Telefon: 021-40 86 57
Mail: joakim.frisk@enviloop.se

Veronica Blomster
Telefon: 021-10 56 43
Mail: veronica.blomster@enviloop.se

VA-teknik

EnviLoop har under flera år varit behjälpliga i såväl det löpande miljöarbetet som i arbetet av mer projektliknande karaktär på VA-verk runt om i Sverige.

Vi arbetar med frågor gällande egenkontroll enligt SFS 1998:901 och SLVFS 2001:30, tar fram rutiner och instruktioner, genomför riskanalyser såväl mikrobiella som med avseende på yttre miljö tillika faroanalyser enligt HACCP-metoden. Vi arbetar även med energikartläggningar och energieffektiviseringslösningar för processoptimering och med hållbara lösningar för hantering organiskt avfall och slam. Vi har även återkommande uppdrag inom kvalitetssäkring av data inklusive provtagning (på EnviLoop finns certifierade provtagare för såväl provtagning på recipienter som provtagning på avloppsvatten) , övervakningssystem och processstyrning, myndighetskontakt och certifieringar så som REVAQ liksom uppdrag inom lag- och tillståndsefterlevnad.

Strategiska studier, process-, optimerings- och effektiviseringsutredningar blir allt mer vanligt förekommande bland våra uppdrag. Men vi upprättar lika gärna era tillståndshandlingar inklusive MKB:er, miljörapporter, eller bistår er i ert uppströmsarbete och i era utredningar för att hitta lösningar för avsättning och hantering av uppkommet slam.

Oavsett tjänst arbetar vi med helhetslösningar för att på bästa och mest effektiva sätt hjälpa våra kunder med en individuell anläggningsanpassad lösning.

Processvattenteknik

I all energiproduktion är det ånga och/eller hetvatten som utgör ”blodet” och som får anläggningarna att fungera. Det är därför otroligt viktigt att det vatten som används håller en hög och jämn kvalité.

Kartläggning av vattensystem, kvalitetskontroller, översikt av anläggningars reningsutrustning, bildning av beläggningar m.m. är tjänster och uppdrag som vi kan bidra med kvalitativ kompetens till.

Tjänsterna inom processvattenteknik är inriktad mot processindustri med tonvikt på att sluta vattensystemen så att så stor del som möjligt kan återanvändas i processen. I dessa uppdrag handlar det mycket om att kartera att rätt kvalitet av vatten används på respektive processavsnitt. Våra tjänster är således inriktade på behovsanalys, kartläggning, och reningstekniker.

Rapportpaket

Med EnviLoops rapportpaket för VA-verksamheter kan ni få autogenererade rapporter utformade enligt gällande lagstiftning och/eller andra krav och önskemål. Rapportpaketet består av standardiserade rapporter utformande utifrån gällande lagstiftning och andra krav och återkommande ”bransch”önskemål.

Vid beställning av rapportpaket kan ni således välja bland en uppsjö av standardiserade rapporter framtagna och utformande utifrån gällande rapporteringsmallar/krav såsom t.ex. SMP, REVAQ, VASS.

För er är detta en chans att dels underlätta och effektivisera myndighetsrapporteringen och dels att samtidigt få en genomgång av vad som egentligen krävs enligt gällande och adekvat lagstiftning för just er anläggning.

Rapporterna som ingår i rapportpaketen fungerar givetvis även allt som oftast alldeles utmärkt för den interna uppföljningen av verksamheten och naturligtvis kan vi fortfarande automatisera befintliga rapportmallar eller utforma nya utifrån era egna önskemål eller just eran tillsynsmyndighets önskan.