EnviLoop Mätteknik startades då vi tyckte att energibranschen behövde kompetenta mätkonsulter som ser helheten och som gillar att lösa problem.

Vi kan lagstiftningen och vet varför, hur och när emissionsmätningar ska genomföras och vi tycker att utvärdering och uppföljning tillika servicetänkandet är minst lika viktiga parameterar att beakta för att få ett korrekt och användbart resultat av genomförda mätningar.

Mätteknik

Vi som jobbar för EnviLoop Mätteknik har mångårig erfarenhet av att mäta emissioner.

Vi har även gedigen kunskap kring energi- och miljöteknik. EnviLoop Mätteknik AB är ett konsultföretag som ägs och drivs av personal som ni känner från EnviLoop AB.

När ni väljer oss får ni stöd genom hela mätprojektet, från planering till rapportering. Vi kommenterar alltid mätresultaten och diskuterar gärna förbättringsmöjligheter på era anläggningar. På så sätt blir emissionsmätningar något användbart, istället för en oläst rapport till myndigheten.

Mät- och servicetjänster

Återkommande mätningar som jämförande mätning med avseende på NOx, QAL2, AST och periodiska mätningar enligt SFS 2013:252/253, samt villkorsmätningar utför vi enligt gällande standardreferensmetoder. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med de författningar som ligger till grund för emissionsmätning och kvalitetssäkring av automatiska mätsystem. För oss är det viktigt att inte bara ge ett mätvärde utan även ett mervärde.

Mätningar i utredningssyfte utförs vid förfrågan och skräddarsys inför varje mätning. Syftet kan vara att utreda, effektivisera eller öka förståelsen för en eller flera delar av förbränningsprocessen, t.ex. vid problem med beläggningsbildning eller korrosion, eller vid försök med svaveldosering. För att ni ska få en bra uppföljning på mätresultaten hjälper EnviLoop AB gärna till med att tolka resultaten och föreslå åtgärder.

Vi kan erbjuda följande ackrediterade mättjänster: 

 • Jämförande mätning för NOx, O2, rökgasflöde etc. för att uppfylla krav för NOx-avgift
 • QAL2 och AST enligt SS-EN 14181 för stora förbränningsanläggningar och förbränning av avfall, samt periodisk mätning enligt SFS 2013:252/253
 • Emissionsmätningar för villkorsefterlevnad för stoft, NOx och CO
 • Mätning av eldstadstemperatur för kontroll av uppehållstid, leveransprov m.m.

Utöver ackrediterade mättjänster kan följande mättekniska tjänster erbjudas:

 • Funktionskontroll enligt krav i NFS 2004:6 och SS-EN 14181 inklusive linjärisering
 • Instrumentservice

Trimning av förbränningsprocesser är ett av våra specialistområden. Vi förfogar över en stor kompetens och erfarenhet inom förbränning av fastbränsle på både roster och fluidbäddar. De trimningar vi har genomfört har gett mycket goda resultat i form av reducerade emissioner och höjda verkningsgrader för de berörda anläggningarna.

Våra tjänster inom området kan delas upp i följande delmoment: 

 • Mätning och analys av anläggningen
 • Bedömning av anläggningens potential
 • Trimning av anläggningen
 • Utbildning av personal
 • Framtagande av inställningar för olika lastfall
 • Åtgärdsprogram
 • Underlag för ombyggnader av eldstaden och av reglering i styrsystemet

På de anläggningar vi bedömt att en trimning gör nytta är besparingen för anläggningsägaren ofta mycket stor. En sänkning av NOx-avgiften med 25-50 % är vanligt samtidigt som verkningsgraden stiger med 1-2 %. Beroende på storleken på anläggningen rör det sig oftast om besparingar på mer än en miljon kronor per år till följd av att anläggningen efter trimning går bättre och personalen är mer medveten om hur regleringen ska skötas.

Även en enkel trimning på 1-2 dagar ger oftast mycket goda resultat och följaktligen även stora besparingar. Kontakta oss för att få ett förslag på vad vi kan göra på just er anläggning.

Att mätsystemet är i gott allmänskick och dessutom linjärt är en grundläggande förutsättning för tillförlitliga mätresultat. Detta är särskilt viktigt inför en större kalibreringsmätning som ex. QAL2 eller AST, för att undvika kostsamma ommätningar. Vi utför funktionskontroll anpassad till krav enligt NFS 2004:6 och/eller SS-EN 14181:2004.

I Sverige har vi idag framförallt två olika regelverk som ställer krav på funktionskontroll inklusive linjärisering av de mätsystem som används för kontinuerlig mätning av emissioner till luft. Alla större förbränningsanläggningar i Sverige omfattas av minst ett av dessa regelverk.

I enlighet med Naturvårdsverkets vägledning samt enligt krav i NFS 2004:6 kan vi genomföra kontroll av följande: 

 • Val av mätområde
 • Nedre detektionsgräns
 • Svarstid
 • Linjäritet
 • Noll- och spannpunktsdrift
 • Interferenser

I enlighet med krav i standarden SS-EN 14181:2004 kan vi utföra kontroll av följande:

 •  Uppriktning och renhet
 • Dokumentation och protokoll
 • Tillgänglighet för service
 • Täthetskontroll
 • Noll- och referenspunkt
 • Linjäritet
 • Interferenser
 • Svarstid

Kontrollerna utförs på plats hos er och dokumenteras självklart i tydliga rapporter med resultatdiskussion och åtgärdsförslag.

Kontaktperson Mätteknik

Leif Norberg
Telefon: 021-40 86 54
Mail: leif.norberg@enviloop.se

SWEDAC

SWEDACHösten 2009 godkändes vi av SWEDAC som ett ackrediterat luftlaboratorium. Vi erbjuder emissionsmätningar på förbränningsanläggningar, både för lagefterlevnad och i utredningssyfte.
www.swedac.se