EnviLoop Kurser

EnviLoop har ett stort utbud av aktuella och prisvärda kurser!

Utöver de regelbundet återkommande schemalagda kurserna håller vi allt mer ofta numera företagsförlagda kurser och utbildningar då naturligtvis samtliga av våra kurser verksamhetsanpassas och hållas internt på ert företag.

 

Länkar till kursinformation:

Kursschema för våren 2019. (pdf)

Bättre kurspriser i form av kurscheckar. (pdf)

Praktisk information för dig som ska gå kurs hos oss. (pdf)

Här hittar du våra kurskategorier
(klicka på länkarna här under)

Kurser Lagstiftning | Kurser Energi/Process | Kurser i systemteknik | Kurser Vatten- och avloppsverksamhet

 

Våra kurser i Lagstiftning

Egenkontroll inklusive löpande rapportering och miljöprövning, 1 dag

För dig som driver en förbränningsanläggning regleras verksamheten till stor del av egenkontrollen och anläggningens miljötillstånd. För den verksamhet som är tillståndspliktig är miljötillståndet grundförutsättningen för att verksamheten över huvud taget ska få utövas, men tillståndet medför även begränsningar och förhållningsregler. En anmälningspliktig verksamhet styrs på motsvarande sätt av ett beslut med försiktighetsmått. Egenkontrollförordningen ställer krav på att den som driver en anläggning har kunskap om hur verksamheten påverkar den omgivande miljön. Den ställer även krav på att verksamheten regelbundet följs upp och att åtgärder vidtas både vid akut behov och i förebyggande syfte.

Det finns följaktligen många olika krav att rätta sig efter, men du som verksamhetsutövare kan också ställa krav, exempelvis på tillsynsmyndighet, besiktningsmän och externa mätfirmor.

Den här kursen riktar sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med egenkontroll, rapportering och miljöprövning på en anläggning. Eller till dig som vill veta mer om vad detta innebär.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet

Miljöprövning

 • Tillståndsplikt kontra anmälningsplikt
 • Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251)
 • När är det aktuellt att söka nytt tillstånd?
 • Vad ingår i en tillståndsansökan och hur går man till väga?
 • Begränsningar och villkor i miljötillstånd
 • Varför skrivs villkor på olika sätt och hur ska jag arbeta för att efterleva dem?
 • Vad är ett begränsningsvärde och vad händer om det överskrids?

Årlig rapportering

 • Miljörapport
 • Kväveoxidavgift
 • Handel med utsläppsrätter
 • Hållbarhetskriterier för flytande biobränslen

» Mer


Egenkontroll

 • Vad säger egenkontrollförordningen?
 • Vilka skyldigheter har jag som verksamhetsutövare?
 • Vilken hjälp har jag rätt att kräva? och från vem?
 • Ansvarsfördelning
 • Rutiner och journalföring
 • Hantering och förteckning av kemikalier
 • Avvikelserapportering
 • Riskanalyser
 • Periodisk besiktning
 • Villkorsmätning
 • Tillsynsbesök

» Mindre

Praktisk tillämpning av Industriemissionsdirektivet, inklusive SFS 2013:252/253 och BAT, 1 dag

Vi har sedan många år tillbaka erbjudit en kurs om gällande lagstiftning för stora förbränningsanläggningar och förbränning av avfall. Men som ni alla vet så blir kravbilden för förbränningsanläggningar allt mer komplex och just nu är det införandet av BAT-slutsatser som är det hetaste samtalsämnet. Så nu vidgar vi vyerna och förhåller oss istället till hela Industriemissionsdirektivet och alla specifika tillämpningar det innebär för just förbränningsanläggningar.

Denna kurs passar dig som vill förstå kraven från IED samt hur de ska appliceras på just din anläggning. Vi kommer att gå igenom vad de olika förordningarna och bestämmelserna inom IED innehåller för krav samt hur de förhåller sig till varandra. Kursen är anpassad för såväl verksamhetsutövare som tillsynspersoner och passar lika bra oavsett om du arbetar på en förbränningsanläggning, ett sågverk eller inom papper och massa.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet

Bakgrund till Industriemissionsdirektivet (IED)

 • Vad är IED?
 • För vem gäller IED och hur tungt väger det?
 • Författningar som kommer ur IED

Förordning 2013:252 om stora förbränningsanläggningar

» Mer

 • Tillämpningsområde
 • Skorstensregeln och anläggningsavgränsning
 • Enskilda produktionsenheter <15 MW
 • Krav på emissionsmätning
 • Fastställande och uppföljning av begränsningsvärden inkl. start- och stopperioder
 • Ogiltiga mätvärden
 • Driftstörning/haveri reningsutrustning
 • Redovisning och rapportering

Förordning 2013:253 om förbränning av avfall

 • Tillämpningsområde
 • Skillnaden mellan samförbränning och avfallsförbränning
 • Krav på emissionsmätning (luft och vatten)
 • Fastställande och uppföljning av begränsningsvärden inkl. start- och stopperioder
 • Blandningsberäkning
 • Ogiltiga mätvärden
 • Driftstörning/haveri reningsutrustning
 • Redovisning och rapportering

Industriutsläppsförordningen 2013:250

 • Allmänt om industriutsläppsverksamheter
 • Huvud- och sidoslutsatser
 • Slutsatser med respektive utan utsläppsvärden
 • Dispenser, alternativvärden, anpassade villkor
 • Tillståndsgiven kontra verklig kapacitet, t.ex. vid nedklassning av en panna
 • Statusrapporter

Specifika BAT-slutsatser

 • Tillämpningsområden för publicerade slutsatser
 • Specifika BAT-AEL och tillämpning av dessa

» Mindre

Mätvärdeshantering och kvalitetssäkring av AMS, enligt SS- EN 14181 och NFS 2016:13, 1 dag

Till skillnad mot hur det var förr, när alla utsläppskontroller genomfördes av extern part, går vi nu allt mer mot att verksamhetsutövaren själv får förtroendet att inneha mätutrustning för att kontrollera sina utsläpp kontinuerligt. Men med detta förtroende följer även krav på precision och tillgänglighet för den egna utrustningen, vilket i sin tur kräver en väl utarbetad plan för skötsel, underhåll och kalibrering.

Under denna kursdag för vi en diskussion kring vad som generellt är viktigt att tänka på vid mätvärdeshantering samt skötsel och underhåll av mätutrustning. Mer specifikt går vi in på vad NFS 2016:13 och SS-EN 14181:2014 ställer för krav på återkommande kontroller och kalibrering. Målet med dagen är att du som kursdeltagare ska få verktygen för att sköta om din mätutrustning på bästa sätt samt kunskap om hur krav enligt respektive författning uppfylls och hur kraven kan hanteras i förhållande till varandra.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet

Allmänt om instrumentskötsel

 • Välfungerande instrument är en förutsättning för uppföljning och optimering av en process
 • Lär känna ditt instrument!
 • Vikten av rutiner och planering

Återkommande kontroll enligt NFS 2016:13

» Mer

 • Skärpta krav vid övergång från NFS 2004.6 till NFS 2016:13
 • Månadsvis kontroll av noll- och referenspunkt
 • Fastställande av referensgashalt
 • Återkommande funktionskontroll inkl. linjäritetstest

Kvalitetssäkring enligt SS-EN 14181:2014

 • QAL2/AST
 • Parallellmätningar
 • Funktionskontroll inkl. linjäritetstest
 • QAL3
 • CUSUM

Mätvärdeshantering

 • Enheter och omvandlingar
 • Medelvärdesbildning
 • Normalisering och validering

» Mindre

Våra kurser i Energi/Process

Pannskötarutbildning, 1 dag

Vi på EnviLoop AB har under åren kontinuerligt erbjudit kurser i energiteknik på olika nivåer och för många olika typer av deltagare, allt ifrån beredskapspersonal utan några som helst förkunskaper, till personer och grupper med mycket hög utbildning och lång erfarenhet.

Den här kursen riktar sig till dig som vill få grunderna inom drift av pannanläggningar för att uppfylla kunskapskraven i AFS 2017:3 användning och kontroll av trycksatta anordningar. Den passar bra till allt från nya driftoperatörer till dem som vill uppdatera och fördjupa sina kunskaper i ämnet. Kursen riktar sig till personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med små och medelstora förbränningsanläggningar.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Grundläggande anläggningsteknik

 • Typer av pannor, brännare, ugnar
 • Rökgaskondensering
 • Verkningsgrader på anläggningar

» Mer


Säkerhetssystemet

 • Säkerhetsventiler
 • Nivågivare
 • Temperaturgivare
 • Larm

Förbränningens grunder

 • Grundläggande förbränning
 • Förbränningsreaktioner
 • Från bränsle till rökgas

Emissioner

 • Emissioner och dess uppkomst
 • Reningsteknik

Miljölagstiftning och egenkontroll

 • Vad ställer lagen och avgiftssystemen för krav på kontroll och uppföljning?

» Mindre

Energiteknik: kartläggning och effektivisering, 1 dag

Energifrågor är ständigt aktuella i någon form och dagens tillika morgondagens energisystem ställer krav på grundläggande kunskap i såväl energiteknik som energisystem. Kursen vänder sig till er som vill få grundläggande och fördjupande kunskaper i ert arbete med energieffektivisering och energikartläggning, och du som arbetar i ett större företag som har ett certifierat ledningssystem, och som ska ansvara för ert företags energikartläggningsarbete, kan ha stor behållning av utbildningen.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

 • Grundläggande energibegrepp
 • Värmesystem
 • Ventilation och inneklimat
 • Kylsystem

» Mer

 • Elsystem
 • Transporter
 • Processer
 • Lönsamhetsbedömning
 • Energimarknaden
 • Syftet med energikartläggning
 • Arbetsmetodik för energikartläggning

» Mindre

Energiteknisk grundkurs, 1 dag

Energifrågor är ständigt aktuella, dagens och morgondagens energisystem ställer krav på grundläggande kunskap i energi och energisystem. Kursen vänder sig till alla som jobbar med energiproducerande anläggningar och har ett behov av att få grundläggande kunskaper eller damma av sina gamla kunskaper i energi och energisystem.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Vad är energi?

 • Grundläggande energibegrepp
 • Skillnad mellan energi och effekt
 • Energiproduktion i Sverige
 • Varaktighet

» Mer


Energiproduktion från förbränningsanläggningar

 • Energi från bränsle till panna
 • Hetvattenanläggningar
 • Ånganläggningar och Kraftvärme
 • Produktion med flera anläggningar i samma nät

  » Mindre

Förbränningsteknik, 2 dagar

Vi på EnviLoop AB har under de senaste fem åren kontinuerligt hållit kurser om förbränning på olika nivåer och för många olika typer av deltagare, allt ifrån beredskapspersonal, utan några som helst förkunskaper, till personer och grupper med väldigt hög utbildning och lång erfarenhet.

Den här kursen riktar sig till dig som vill veta lite mer om förbränning. Den passar bra till allt från nya driftoperatörer till dem som vill fördjupa sina redan stora kunskaper i ämnet. Personer som brukar delta på dessa kurser är drifttekniker, driftingenjörer, energiingenjörer, miljösamordnare och driftchefer.

Anmäl dig här!

Pris 13 500:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Bränslen

 • Bränslen och dess egenskaper
 • Exempel på bränslen och hur de kan indelas
 • Indelning och klassning
 • Innehåll och egenskaper
 • Energiinnehåll och beräkning av effektivt och kalorimetriskt värmevärde
 • Lagring, hantering, risker, speciella egenskaper
 • Priser och ekonomi

» Mer


Pannor och utrustning

 • Typer av pannor, brännare, ugnar
 • Förbränning på roster
 • Brännare för fast-, flytande- och gasbränsle
 • Fluidbäddar
 • Vattenrörs- och eldrörspannor
 • Verkningsgrader på anläggningar
 • Rökgaskondensering

Förbränning

 • Grundläggande förbränning
 • Förbränningsreaktioner
 • Från bränsle till rökgas
 • Verkningsgradsberäkningar från grunden till djupet
 • Beräkningar på rökgaskondensering

Emissioner

 • Emissioner och dess uppkomst
 • Reningsteknik
 • Mätteknik
 • Från koncentration till mängd, enheter och omräkning mellan enheter
 • Regelverk

» Mindre

Övervakning, uppföljning och rapportering för effektiv och korrekt drift av din anläggning, 1 dag

En förutsättning för en effektiv kontroll av miljörelaterade driftparametrar, som ex. luftemissioner, är grundläggande kunskap kring gällande lagstiftning samt välanpassade verktyg för uppföljning. Denna rykande färska kurs som EnviLoop erbjuder har växt fram ur de insikter och erfarenheter som våra medarbetare införskaffat under sina många och varierande projekt inom förbränningsbranschen samt på avloppsreningsverk och inom diverse processindustri.

Målet med kursen är att ni som utgör driftpersonalen ute på våra anläggningar ska förstå syftet och ”finessen” med de rapporter som genereras på er anläggning, samt vilka krav rapporterna baseras på. Genom sådana insikter ökar medvetenheten och förståelsen för vilka händelser och förändringar som är viktiga att uppmärksamma och rapportera vidare. Kursen ska även ge er nycklarna till utformandet av tydliga processbilder inklusive adekvata styr- och larmgränser. Vi har skräddarsytt denna kurs för att passa dig som arbetar som operatör och som dagligen följer upp emissionsvärden, men även för dig som arbetar som produktionschef, driftledare eller miljösamordnare och som vill skapa goda förutsättningar för de operatörer du samarbetar med samt för ditt eget uppföljningsarbete.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Grundläggande författningsförståelse

 • Vad reglerar att och hur ni får driva er anläggning?
 • Lagar, förordningar och föreskrifter
 • Författningarnas krav på uppföljning och rapportering

Beräkningar, konstanter och enheter

 

 • Uppbyggnad av beräkningar
 • Att bilda medelvärden för olika tidsintervall
 • Styrande statussignaler samt styrning av loggning ”2/3-reglen”
 • Relevanta konstanter (användningsområden och uppdatering)
 • Rimlighetsbedömning av konstanter
 • Val av enhet och omvandlingar
 • Normalisering av olika syrehalter

» Mer


Larm och larmhantering

 • Lämpliga parametrar och nivåer för larm
 • Visning av larm i process- och operatörsbilder

Rapportutformande

 • Upplägg av rapporter utifrån syfte och bakomliggande krav
 • Tydlighet i rapporter
 • Optimering/utveckling av rapporter?

Utformande av processbilder och operatörsbilder

 • Tydlighet och användarvänlighet
 • Prognoser och sammanställningar
 • Grafer, staplar och trendlinjer

» Mindre

Grundkurs i pannvattenkemi samt rening av rökgaskondensat, 1 dag

Välkommen att delta på denna uppskattade kurs 18 april hos oss i Västerås. Kursen berör vikten av en hög vattenkvalitet på pann- och matarvatten samt hur detta uppnås, liksom hur kondensat från rökgasrening kan behandlas för att möta kraven som ställs vid utsläpp direkt till en naturlig recipient.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Allmän vattenkemi

 • Grundläggande vattenkemi
 • Olika typer av vatten (nomenklatur) och skillnader i dess sammansättning
 • Vilka ämnen/föroreningar ställer till det?

» Mer


Vatten och ånga i energiprocessen

 • Problem och lösningar relaterade till vatten- och ångkemi

Vattenberedning/-behandling

 • Reningstekniker inklusive justering av vattenkvaliteten med kemikalier

Kontroll och riktvärden

 • Vilka krav finns?
 • Hur sköts uppföljning och kontroll?

» Mindre

Tillämpad pannvattenkemi och rening av rökgaskondensat, 1 dag

Då efterfrågan varit stor erbjuder vi nu en fortsättningskurs i matarvattenberedning och rening av rökgaskondensat. Här går vi in på djupet och förkovrar oss än mer i den bakomliggande kemin för de relevanta reaktionerna som sker i pannornas vatten- och ångsystem.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Under denna utbildningsdag går vi igenom vikten av att ha rätt avställningsrutiner för de olika processavsnitten, då också t.ex. reningsutrustning behöver konserveras när den inte används. Du får även svar på vilka de olika reningsmekanismerna är, i den för våra anläggningar användbara reningsutrustningen och hur den mest optimala reningen erhålls.

» Mer


Du kommer även som kursdeltagare få möjlighet att utöka dina praktiska kunskaper genom att delta i momentet ”Provtagning i praktiken”.
Det kommer även finnas, precis som vid alla våra kurstillfällen, möjlighet att i förväg inkomma med frågor som just ni vill diskutera eller att under pågående kurs ta upp funderingar till diskussion i hela gruppen.

» Mindre

Våra kurser i systemteknik

CombiLab – Praktiskt handhavande, 1 dag

Kurserna i CombiLab ger dig kunskaperna för att använda programmet optimalt och använda funktioner som du kanske inte visste fanns. Våra två CombiLab-kurser är förlagda dagarna efter varandra så att du kan välja om du bara vill gå en av kurserna eller båda två.

Kursen ”Praktiskt handhavande” är en grundkurs där vi främst vänder oss till dig som ska använda CombiLab för att följa upp den dagliga driften på en anläggning, eller för att sammanställa uppgifter till exempelvis miljörapport eller NOx-deklaration.
OBS! Om du har abonnemang får du 50 % rabatt på kursavgiften.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

CombiLab systemöversikt

 • Measuring Service
 • Console
 • Configurators
 • Viewer
 • Report SQL

» Mer


Starta och stänga ner systemet

 • Vad är viktigt att tänka på?

Console

 • Driftkontroll
 • Ändra konstanter
 • Starta/stoppa mätning

Viewer

 • Olika presentationer
 • Visa och kvittera larm
 • Visning av historiska värden
 • Grundläggande diagramhantering
 • Rullande trenddiagram

Report SQL

 • Funktionsbeskrivning
 • Driftkontroll
 • Visa/skriv ut rapporter

Driftkontroll

 • Hur vet man att allt fungerar?

» Mindre

CombiTool – Readings och Journal, 1 dag

Readings är ett lätthanterligt verktyg för journalföring av rondering och skiftavlämning som även kan användas vid registrering och rapportering av manuellt avlästa värden. Vi har nu satt samman en grundkurs som ger dig som användare av CombiTool i allmänhet och Readings i synnerhet kunskaperna för att utnyttja programmet optimalt och för att använda funktioner som du kanske inte visste fanns. Kursen behandlar också sammankopplingar med andra verktyg som CombiLab, Report SQL, och MS Excel som är användbara för att på ett effektivt sätt behandla värden och utforma rapporter.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Introduktion till Readings

 • Överblick CombiLab
 • Syfte/användningsområden
 • Readings uppbyggnad/Systemuppbyggnad
 • Nyckelfunktioner

» Mer


Grundläggande hantering:

 • Registrera värden
 • Undersök historik
 • Skapa och redigera formulär
 • Presentationer och rapporter:
 • Rapporter i Report SQL
 • Rapporter i MS Excel
 • Rapporter i SSRS

Behandling av värden:

 • Om databasen
 • Tabellstruktur för manuell registrering
 • Definiera avläsningspunkter
 • Transformera avlästa värden
 • Definiera kanaler
 • Beräkning av förbrukning, förändring etc.
 • Skapa egna rapporter
 • Visa/skriv ut rapporter
 • Kvalitetssäkring
 • Felsökning
 • Justera nivåer och byta räkneverk
 • Korrigering av värden

Rapportering i Excel:

 • Skapa rapporter
 • Visa/skriv ut rapporter

» Mindre

OPC i praktiken, 1 dag

OPC är en standard för utbyte av mätdata mellan olika system. Den som väl förstått vad OPC innebär och vilka möjligheter som det ger, ser ofta nya lösningar för att hantera mätdata. I dagens komplexa styr- och mätsystem finns enorma datamängder att tillgå, såväl aktuella som historiska värden. OPC kan då vara lösningen för att automatisera dataöverföringen mellan olika delsystem eller till avancerade analysverktyg.

Kursen vänder sig till dig som behöver få en grundläggande kunskap om vad OPC innebär och hur denna industristandard kan användas. De olika begreppen och förkortningarna reds ut och exempel på typiska användningsområden demonstreras. I kursen ingår också ett antal praktiska övningar.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Vad är OPC?

 • Standardens syfte
 • Historik
 • OPC Foundation
 • Så kan OPC användas, enkelt exempel

» Mer


Viktiga begrepp

 • Vad är en OPC Server?
 • Vad är en OPC Client?
 • DCOM och alternativa anslutningar i nätverk

Genomgång av de olika delstandarderna

 • OPC DA
 • OPC HDA
 • OPC AE
 • OPC UA

Exempel på hur OPC kan användas

 • Överföring av aktuella mätvärden
 • Visa aktuella värden i Excel
 • Sammanställa historiska värden

Praktiska övningar

Ansluta till en OPC Server

Läsa/skriva värden i en OPC Server

OPC och Excel

» Mindre

CombiLab – Praktiskt handhavande samt Miljörapportering och uppföljning, 1 dag

Kurserna i CombiLab ger dig kunskaperna för att använda programmet optimalt och använda funktioner som du kanske inte visste fanns. Våra två CombiLab-kurser är förlagda dagarna efter varandra så att du kan välja om du bara vill gå en av kurserna eller båda två.

Vår fortsättningskurs ”Miljörapportering och uppföljning” är en fördjupningskurs med fokus på rapportering och uppföljning av mätvärden. Kursen vänder sig till dig som arbetar med miljörapportering, produktionsrapporter eller liknande. Du lär dig att skapa nya rapporter i CombiLab, hur beräkningar används, kvalitetssäkring av värden samt en genomgång av emissionsberäkningar.
OBS! Om du har vårt supportavtal får du 50% rabatt på kursavgiften.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

CombiLab systemöversikt

 • Measuring Service, Console, Viewer, Report SQL, Report Readings

Presentationer och rapporter

 • Historikvärden som diagram och tabell
 • Miljö-, produktions- och driftrapporter, exempel

» Mer


Viewer

 • Periodisering av mätvärden
 • Statistik på mätvärden
 • Beräkningar på uppmätta värden
 • Exportera värden
 • Visa värden ur rapportdatabas

Report SQL

 • Om databasen
 • Tabellstrukturer och tidbaser
 • Kanaldefinition
 • Beräkningar i överföringar
 • Orientering om emissionsberäkningar
 • Skapa egna rapporter
 • Korrigering av värden
 • Kvalitetssäkring
 • Matematiska rapportfunktioner
 • Felsökning

Report Readings

 • Tabellstruktur för manuell registrering
 • Definiera avläsningspunkter
 • Transformera avlästa värden
 • Beräkning av förbrukning, förändring etc.
 • Justera nivåer
 • Byte av räkneverk

» Mindre

Våra kurser Vatten- och avloppsverksamhet

Grundläggande processteknik och miljöarbete på vatten- och reningsverk, 1 dag

Detta är en kurs som passar dig som arbetar som drifttekniker på vatten- eller reningsverk. Kursen kommer att ge dig en bred orientering kring de krav som ställs på vatten- och reningsverk från gällande lagstiftning, samt en grundläggande förståelse för hur det löpande arbetet inom en sådan verksamhet bör bedrivas för att säkerställa att kraven uppfylls.

Under kursdagen kommer vi även att titta närmare på olika reningstekniker, samt specifika metoder och modeller, ex. för genomförande av riskanalyser.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Gällande lagstiftning

 • Egenkontroll
 • Vad säger miljöbalken om vatten- och reningsverk?
 • Vilka övriga författningar styr driften av dessa anläggningar?
 • Vilka krav medför gällande författningar?

» Mer


Tillståndsplikt och tillståndsprövning

 • Vilka vatten- och reningsverk är tillståndspliktiga?
 • Hur genomföras en tillståndsprövning och vad resulterar den i?
 • Hur hanteras anmälningspliktiga anläggningar?

Egenkontroll

 • Kontroll, uppföljning och journalföring
 • Avvikelsehantering
 • Riskanalyser
 • Energikartläggningar
 • Mätning, provtagning och analys

» Mindre

Provtagningskurs -hur erhålls kvalitetssäkrad vattenprovtagning på vatten- och reningsverk och varför behövs den? 1 dag

En provtagningskedja är aldrig starkare än sin svagaste länk och en kvalitetssäkrad provtagning och mätning är en förutsättning för att processoptimering ska kunna utföras. En tillförlitlig egenkontroll utgör grunden för efterlevnaden av krav ställda i såväl olika regelverk som tillstånd och andra beslut.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

I den ”något föråldriga” men dock fortfarande gällande föreskriften om kontroll av vatten (natur- /recipientvatten och sediment) vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11, MS:29) har Naturvårdsverket angivit att personal som utför sådan provtagning ska kunna visa att de har kunskap och kompetens för denna verksamhet.

» Mer


Vår utbildning följer naturligtvis det som anges i föreskriften men har moderniserats till aktuella förhållanden. Kursen innehåller såväl en genomgång av bakomliggande lagstiftning som ligger till grund för provtagningskraven, som en detaljerad genomgång av hur kvalitetssäkrad provtagning uppnås med hjälp av hela provtagningskedjan från planering av provtagning, via provtagning och provhantering till analys och eventuella åtgärder.
Kursen genomförs under en dag och riktar sig mot samtliga verksamma på såväl reningsverk som vattenverk.

» Mindre

Specifikt för ARV! Egenkontroll inkl. löpande rapportering och miljöprövning, 1 dag

För dig som driver ett avloppsreningsverk regleras verksamheten till stor del av egenkontrollen och anläggningens miljötillstånd. För den verksamhet som är tillståndspliktig är miljötillståndet grundförutsättningen för att verksamheten över huvud taget ska få utövas, men tillståndet medför även begränsningar och förhållningsregler. En anmälningspliktig verksamhet styrs på motsvarande sätt av ett beslut med försiktighetsmått.

Egenkontrollförordningen ställer krav på att den som bedriver en verksamhet har kunskap om hur detta påverkar den omgivande miljön. Den ställer även krav på att verksamheten regelbundet följs upp och att åtgärder vidtas både vid akut behov och i förebyggande syfte.
Det finns följaktligen många olika krav att rätta sig efter, men du som verksamhetsutövare kan också ställa krav, exempelvis på tillsynsmyndighet, besiktningsmän och externa laboratorier.

Den här kursen riktar sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med egenkontroll, rapportering och miljöprövning på ett verk. Eller till dig som vill veta mer om vad detta innebär.

Anmäl dig här!

Pris 6900:- SEK exkl. moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.
Har du frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Sofia Ericson, 021-10 56 45.

Ur kursinnehållet:

Miljöprövning

 • Tillståndsplikt kontra anmälningsplikt
 • Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251 och SFS 1998:899)
 • När är det aktuellt att söka nytt tillstånd?
 • Vad ingår i en tillståndsansökan och hur går man till väga?
 • Begränsningar och villkor i miljötillstånd
 • Varför skrivs villkor på olika sätt och hur ska jag arbeta för att efterleva dem?
 • Vad är ett begränsningsvärde och vad händer om det överskrids?

» Mer


Egenkontroll

 • Vad säger egenkontrollförordningen?
 • Vilka skyldigheter har jag som verksamhetsutövare?
 • Vilken hjälp har jag rätt att kräva och från vem?
 • Ansvarsfördelning
 • Rutiner och journalföring
 • Hantering och förteckning av kemikalier
 • Avvikelserapportering
 • Riskanalyser
 • Periodisk besiktning
 • Uppföljning av villkorsefterlevnad
 • Tillsynsbesök

Årlig rapportering

 • Miljörapport

» Mindre