Hållbarhet och Miljö

Hållbarhet och Miljö –stora frågor som vi inte kan blunda för

Medvetenheten kring att vi lever över våra tillgångar och att vår framfart på jorden lämnar för stora avtryck blir allt större bland såväl privatpersoner som verksamhetsutövare. Enligt oss ligger utmaningen i att integrera hållbarhets- och miljöarbetet i det löpande framåtdrivande arbetet inom en verksamhet.

Hållbarhet och Miljö

Inom EnviLoop arbetar vi framgångsrikt med miljöutredningar inkl. MKB:er, miljörättsliga frågor, hållbarhetsfrågor och ledningssystem m.m.

Vi behärskar ett stort spann av miljöfrågor som t.ex. berör vatten, luft, buller, avfall, kemikalier m.m. Vi har kompetens för projektets samtliga faser och vi leder därigenom gärna hela projekt från idé till genomförande, alternativt stöttar er egen projektorganisation med specialistkompetens, oavsett om det gäller nya anläggningar eller optimering och modernisering av befintliga anläggningar i någon slags industriell process. Vi kan svara för allt från stöttning i tillståndsärenden och myndighetskontakter till att vara er resurs i verksamhetens operativa miljöarbete.

EnviLoop bidrar oavsett roll och karaktär på uppdrag till att säkerställa att miljöfrågorna omhändertas på absolut bästa och mest kompetenta sätt, detta tack vare vår bredd inom samtliga nödvändiga tekniska, miljömässiga och kommersiella aspekter. Så till oss kan du komma med högt ställda förväntningar och inte bli besviken på lösningen.

Kontaktpersoner Hållbarhet och Miljö

Sofia Enternäs
Telefon: 021-10 56 45
Mail: sofia.enternas@enviloop.se

 

Miljöutredningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Att industriella processer påverkar den omgivande miljön är ingen nyhet, men hur stor påverkan är och vad som kan ses som acceptabelt behöver ofta utredas.

Vi är vana att utreda miljöpåverkan i form av utsläpp till luft och vatten från förbränningsanläggningar, VA-verk och andra typer av produktionsprocesser. Bakgrunden till dessa utredningar varierar, ibland är de del av ett tillståndsärende, men syftet kan lika gärna vara förberedelser inför en anläggningsförändring eller del av det löpande egenkontrollarbetet. Vi kan t.ex. vara behjälpliga vid genomförande av riskanalyser eller spridningsberäkningar samt upprättande av nyckeltal och miljömål i syfte att tydliggöra de miljörelaterade konsekvenserna av olika aktiviteter som föreligger inom en miljöfarlig verksamhet.

Hållbara bränslen

Vi hjälper er att uppfylla lagstadgade krav på hållbarhet för bioolja och att ligga steget för med hållbarhetsarbetet för fasta bränslen.

Vi har flerårig erfarenhet av att kontrollera och bevisa hållbarheten hos de bränslen som förbrukas ute hos våra kunder. Enligt Hållbarhetslagen krävs hållbarhetsbesked och årlig rapportering av förbrukade hållbara mängder för vissa flytande biobränslen, men för den medvetna organisationen kan det vara intressant att bedöma hållbarhetsegenskaper för även fasta bränslen som t.ex. avfall.

Hållbarhetskriterier (HBK)

För er som är skyldiga att inneha hållbarhetsbesked och rapportera in förbrukade mängder hållbar bioolja årligen kan vi hjälpa till i flera olika steg av processen. Vissa av våra kunder väljer att ta hjälp av oss för att ta fram sitt kontrollsystem och fylla i ansökningshandlingarna för hållbarhetsbesked, medan andra anlitar oss som extern oberoende granskare av kontrollsystem. Vi utför ofta stickprovskontroller med avseende på hållbarhet och hjälper till med att färdigställa årsrapporten.

Snart HBK även för fasta bränslen!

Nu finns det all anledning att ifrågasätta ursprung och hållbarhetsegenskaper även för fasta bränslen och gas med en biogen fraktion. Detta eftersom revideringen av EU:s Förnyelsebartdirektiv medför hållbarhetskriterier även för dessa bränslen, vilket ska vara implementerat i Sverige under sommaren 2021. De nya kraven kommer enligt det förslag som Energimyndigheten har presenterat att gälla även avfall med biogen fraktion, men fast kommunalt avfall är undantaget. Vi hjälper er gärna redan nu med att se över vilka nya krav förslaget medför inom er verksamhet, samt med att utöka ert kontrollsystem och ta fram erforderliga rutiner.

Ledningssystem

För den som bedriver en certifierad verksamhet finns fastställda krav på ledningssystem, men ordning och reda bland rutiner, instruktioner och andra styrande dokument är a och o för oss alla.

Inom EnviLoop vet vi hur ledningssystem ska byggas upp och vad de ska innehålla för att uppfylla gällande krav oberoende om det är fråga om en Revaq-certifiering eller en ISO-certifiering. Men vi vet också att inget system är bättre än sina användare och att rutiner ska anpassas efter arbetssättet inom verksamheten och inte tvärtom. Vi erbjuder ett komplett verktyg för uppbyggnad av ledningssystem genom CombiTool -Management System, men vi erbjuder också expertkunskaper i gällande lagstiftning och har praktisk erfarenhet av drift och uppföljning av industriella verksamheter. Detta i kombination med att vi gärna besöker våra kunder för att få de verksamhetsspecifika ingredienserna ger oss det perfekta receptet för ett koka ihop ett effektivt ledningssystem.

För er som redan har ett ledningssystem men funderar över hur effektivt det egentligen är kan vi erbjuda hjälp med en genomlysning, t.ex. i form av en GAP-analys, i syfte att ta fram en åtgärdsplan och en prioritetsordning för effektiviserande åtgärder.