Posts by Admin

Nya BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar!

I slutet på förra veckan fastställde EU-kommissionen BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar, vilka även omfattar samförbränningsanläggningar med vissa undantag. Slutsatserna förväntas publiceras i EU:s officiella tidning någon gång under sommaren/hösten 2017 och det blir startskottet för den fyraårsperiod som verksamhetsutövarna får på sig att anpassa sina anläggningar efter de ny kraven. Exakt vilka anläggningar som kommer att omfattas är fortfarande lite oklart men tydligt är att kraven blir både fler och tuffare än tidigare… Hur står sig era anläggningar mot de nya kraven? Vad har ni för utmaningar att ta tag i? Vi lär få anledning att återkomma till detta ämne!

Kategorier: Okategoriserade.

Trevlig nätverksträff!

Vi på EnviLoop tackar för att vi igår fick medverka och ta del av många intressanta frågor under VA-Sydnärkesträffen! Det bjöds på föredrag om hur olika aktörer arbetar inom VA-branschen, det kommande Vätternprojektet samt hur förbränning av avloppsslam kan vara ett avsättningsalternativ i framtiden. Vi tackar Sonny Larsson vid Askersund kommun för en väl organiserad dag.

Kategorier: Okategoriserade.

EnviLoops utbildningspaket

EnviLoop erbjuder ett brett och kvalitativt utbud av utbildningar inom förbränning, vatten- och energiteknik, systemteknik, och miljöjuridik. Nu erbjuder vi er ett nytt ”utbildningspaket” som ger er chansen att ta del av aktuella och anpassade utbildningar till fördelaktiga priser, hos oss eller hos er, ni väljer! Vi bygger våra utbildningar dels på vår akademiska bakgrund och dels på vår gedigna erfarenhet från många års konsultande inom de berörda branscherna. Vi har även tät kontakt med de myndigheter som sätter ramarna för verksamhetsutövarna i Sverige och Europa, samtidigt som vi håller oss uppdaterade om ny teknik samt de ”trender” som påverkar

Kategorier: Okategoriserade.

Snart träder den nya NOx-föreskriften i kraft

Vi har tidigare flaggat för att Naturvårdsverket arbetat fram en ny föreskrift angående mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Den nya föreskriften som fått beteckningen NFS 2016:13 publicerades 1 februari 2017 och gäller skarpt för samtliga NOX-pliktiga anläggningar från och med 1 juli 2017. Här följer vår kortfattade och generella sammanställning av de möjligheter och utmaningar som den nya föreskriften medför, samt våra tips om hur ni bäst förbereder er införs ikraftträdandet av de nya kraven. Ökade krav på egenkontroll Kravet på kontroll och kalibrering av er egen mätutrustning skärps i och med ikraftträdandet av NFS 2016:3.

Kategorier: Okategoriserade.

Krock mellan IED och MCP?

Att det är mycket på gång med avseende på utsläppsreglering för förbränningsanläggningar vet ni säkert redan, bl.a. kommer det nya direktivet för medelstora förbränningsanläggningar (MCP) ta allt mer plats framöver och BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar väntas bli tuffa. Vi har uppmärksammat att gränsdragningen mellan IED och MCP inte alltid är så tydlig, nämnas kan exempelvis oklarheterna som föreligger för er som valt att klassa ner någon panna för att få en lägre installerad tillförd effekt. Kan en anläggning omfattas av både IED och MCP? På förekommen anledning har vi på EnviLoop ställt ett antal frågor till Naturvårdsverket ang. införandet av

Kategorier: Okategoriserade.

Vattenfokus i april!

Om du vill lära dig mer om pannvattenkemi och rening av rökgaskondensat erbjuder vi under april två perfekta kursdagar för dig! Den första dagen ger dig en grundläggande förståelse för varför det är så viktigt att ha en hög kvalitet på pann- och matarvatten, samt hur detta uppnås. Vi kommer även att gå igenom olika metoder för att rena rökgaskondensat. Den andra kursdagen ”djupdyker” vi i den bakomliggande kemin och vi erbjuder även ett mer praktiskt moment om vattenprovtagning.   Välkommen med din anmälan!  

Kategorier: Okategoriserade.

EnviLoop leder processindustrin genom digitaliseringsdjungeln

Sverige ska vara bäst på digitalisering säger Digitaliseringskommissionen. Att flytta data manuellt anses av många vara ett primitivt och lågeffektivt arbete som är mindre konkurrenskraftigt i förhållande till just digitaliseringen där tiden och resurserna nyttjas mer högeffektivt och läggs på att utvärdera färdigflyttad och analyserad data. Den tid som läggs på en mindre digitaliserad verksamhet är feldisponerad, för inom sådana verksamheter finns det inte tid för optimering. Digitalisering är som en tävling, de som ”hänger med” kommer kunna undvika en plötslig förlust. Ett kvalitativt integrationsarbete med kompletterande CombiTool-moduler syr ihop helheten och gör att ni hänger med i övergången till

Kategorier: Okategoriserade.

Hur går det med miljörapporten?

Senast 31 mars ska verksamhetsår 2016 avrapporteras via den årliga miljörapporten i SMP. Under slutet av år 2016 publicerades en ny föreskrift om miljörapport (NFS 2016:8) som trädde i kraft 1 januari 2017. Observera dock att den föreskriften ska tillämpas först nästa år, d.v.s. vid avrapportering av år 2017 och vid aktuell rapportering för år 2016 är det fortfarande den gamla föreskriften (NFS 2006:9) som gäller. Men även nu finns lite nyheter att ta hänsyn till, ex. ska ni som bedriver stora förbränningsanläggningar enligt SFS 2013:252 lämna betydligt mer utförlig information jämfört med tidigare år om hur väl ni efterlever

Kategorier: Okategoriserade.

Workshop, kurs och exjobbspresentation!

Med anledning av den kommande rapporteringen av energikartläggningar som genomförts med avseende på lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag så anordnade Energimyndigheten under vecka 4 en workshop på Scandic Angelais i Stockholm. Under workshopen informerade representanter från Energimyndigheten om vad som ska rapporteras senast den 31 mars samt hur själva rapporteringsprocessen ska gå till. Representanter för EnviLoop var självklart på plats för att ta del av informationen samt för att utbyta erfarenheter med andra energikartläggare. Med på workshopen fanns även representanter från certifieringsorganet Kiwa som berättade om hur certifieringsprocessen går till för att bli certifierad energikartläggare. Det blev en

Kategorier: Okategoriserade.

Har ni tillräckligt med utsläppsrätter?

Nu är vi många som jobbar för fullt med att sammanfatta CO2-utsläpp för år 2016, avrapportera i E-CO2 samt genomföra de årliga verifieringarna. Men när allt detta är klart kvarstår överlämningen av utsläppsrätter i Unionsregistret. Vi vill därför redan nu påminna er om att kontrollera hur mycket utsläppsrätter ni har på kontot så att ni i god tid kan köpa fler om ni behöver det, eller genomföra nödvändiga transaktioner mellan konton. Tänk på att om utsläppsrätter ska flyttas mellan vanliga verksamhetsutövardepåkonton så har det av säkerhetsskäl lagts in fördröjningar i systemet, vilket innebär att det tar minst en vecka att

Kategorier: Okategoriserade.