Sedan 1 januari 2018 har ett nytt kapitel om ”Miljöbedömningar” införts i Miljöbalken. I samband med det har även Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) upphävts och ersatts av Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). Syftet med detta är att i ett tidigt skede integrera adekvata miljöaspekter i planeringsarbetet och beslutsfattande processer för såväl planer och program som enskilda verksamheter, så att en hållbar utveckling främjas.

För dig som bedriver en miljöfarlig verksamhet innebär detta i praktiken att förfarandet vid tillståndsprövning har förtydligats och strukturerats upp, samt att det nu finns ett uttalat kompetenskrav (se SFS 2017:966, 15 §) på den som författar en MKB. Det har även blivit tydligare vad ett samrådsunderlag resp. en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla.

Står ni inför en tillståndspliktig ändring av er anläggning? Eller ska ni uppföra en helt ny? Då är det viktigt att få med miljöaspekterna från början samt att säkerställa att ni har rätt kompetens för detta inom projektgruppen.

Behöver ni stöd kontaktar ni såklart EnviLoop!