Är det så att ni bara tutar och kör och mer eller mindre accepterat höga BOD-värden en längre tid nu? Kanske är inte livsmiljön för de små mikroorganismerna helt optimal d.v.s. de som ”äter” det organiska materialet som finns löst i vattnet och sedan klumpar ihop sig till flockar som kan avskiljas i t.ex. eftersedimenteringen.

Traditionellt sett har den s.k. aktivslammetoden varit en populär teknik för reducering av organiskt material men på senare tid, framförallt på små och medelstora avloppsreningsverk (<10 000 p.e.) har biobäddar och MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) blivit allt vanligare.

MBBR-tekniken bygger på att flytande bärare av plast med en densitet nära vattens som det växer bakterier på som bryter ner organiskt material cirkuleras runt i biobassänger med hjälp av ett luftningssystem förankrat i botten av bassängen. Fördelar med den här tekniken är bl.a. att den kräver mindre plats än en traditionell aktivslamprocess. Dessutom är en MBBR tålig mot variationer i belastning, genererar mindre slam än många andra tekniker och är lätt att underhålla.

 
 

Biobäddar har varit en etablerad teknik längre än MBBR men är även det ett bra alternativ för det biologiska reningssteget. Precis som i MBBR-tekniken använder sig biobäddar av bärarkroppar på vilka tillväxten av mikroorganismer sker. Till skillnad får MBBR så är bärarkropparna förankrade i bassängen. Biobäddsmaterialet bestod traditionsenligt av sten, men på senare år har en övergång till plast skett, för att underlätta underhållet av bädden och undvika igensättning.

Oavsett teknik så är underhåll och kontroll av vald reningsteknik a och o för att få önskvärd och optimal funktion och vi ser idag många anläggningar där endast små åtgärder har krävts för att nå helt nya avskiljningsnivåer i det biologiska steget. T.ex. ska inte styrningen av luftningen i biobassängerna underskattas eller vikten av att kontinuerligt backspola biobäddsmaterialet för att undvika igensättningar. Icke att förglömma är funktionen på styrningen av avloppsvattnet, d.v.s. att ställdon och ventiler fungerar klanderfritt så att vattnet kan förbikopplas ett reningsteg vid eventuella driftstörningar eller haverier i någon del av reningsverket.

 

Har ni problem med höga BOD halter, eller är underhållet av biosteget komplicerat och tidskrävande? Vad än utmaningen må vara kan EnviLoop hjälpa till med att optimera den biologiska reningen eller att ta nya tag med processarbetet. Vi hjälper er att hitta den lösning som passar er process bäst!

 

Psst. Du glömmer väl inte att anmäla dig till kursen ”Grundäggande processteknik och miljöarbete på vatten- och reningsverk” den 17 april.

För kursinnehåll kolla in på vår hemsida!

Kontakt:
Joakim Frisk, 021-40 86 57
Veronica Blomster, 021-10 56 43