2018 -års kursprogram på EnviLoop drar igång med en spännande ”trestegsraket”. Du väljer själv om du vill delta på alla tre dagarna eller bara på en eller två, eftersom alla kurserna är fristående.
13 februari!
Egenkontroll inkl. löpande rapportering och miljöprövning.

Vi går igenom kravet på egenkontroll och den praktiska tillämpningen av detta, vilket är en elementär förutsättning för alla som bedriver eller är verksamma inom en miljöfarlig verksamhet. Under denna dag hinner vi även prata om den årliga miljörapporteringen som är en del av redovisningsformen för egenkontrollen samt om när det behövs ett tillstånd för att bedriva en miljöfarlig verksamhet och hur prövningsprocessen går till.

14 februari!
Praktisk tillämpning av IED inkl. SFS 2013:252/253 och BAT
Vi ägnar oss åt högaktuell EU-lagstiftning som har stor påverkan på drift och uppföljning av förbränningsanläggningar i Sverige, nämligen IED. Till skillnad från våra tidigare utbildningar i detta ämne lägger vi nu mer vikt vid IED i allmänhet och BAT i synnerhet, vilket är särskilt viktigt eftersom BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar redan är publicerade och motsvarande slutsatser för avfallsförbränning är på gång. Många av er ska ju dessutom redogöra för ert eget BAT-arbete för första gången i miljörapporten för år 2017. Självklart kommer vi under dagen även att behandla de två svenska förordningarna för stora förbränningsanläggningar och förbränning av avfall som vi känner sen tidigare, d.v.s. SFS 2013:252/253.

15 februari!
Mätvärdeshantering och kvalitetssäkring av AMS enligt SS-EN 14181 och NFS 2016:13
Vi fördjupar oss i mätvärdeshantering och kvalitetssäkring av automatiska mätsystem. Vi går igenom gällande krav enligt SS-EN 14181 m.a.p. parallellmätningar, funktionskontroll och CUSUM. Dessutom diskuterar vi de återkommande kontrollerna inkl. funktionskontroll som är ett krav enligt NFS 2016:13. Men framförallt kommer vi under kursdagen att diskutera hur ni som verksamhetsutövare bör arbeta i praktiken för säkerställa att ni uppfyller alla krav även om de i vissa avseende är lite motstridiga. Vi presenterar metoder för att vända det kravfyllda arbetet till någotsom resulterar i ett mer effektivt arbetssätt för tillförlitlig emissionsuppföljning, där även tid för analys av emissionsdata erhålls.