Informationsdag om handel med utsläppsrätter

Under tisdagen den 28 november anordnade Energimyndigheten och Naturvårdsverket en trevlig informationsdags för verksamhetsutövare som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Givetvis var EnviLoop på plats för att ta del av informationen och ”nätverka” med branschaktörer. Under dagen diskuterades nuvarande handelsperiod och hur arbetet med övervakning och rapportering av utsläpp genomförs samt förändringar inför kommande handelsperiod.

En preliminär överenskommelse mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och Europarådet har antagits. Överenskommelsen behandlar förutsättningarna inför den kommande handelsperioden, bland annat hur tilldelningen av fria utsläppsrätter ska fördelas mellan t.ex. fjärrvärmesektorn och konkurrensutsatta samt ej konkurrensutsatta sektorer. Under den kommande handelsperioden kommer även en innovationsfond finnas tillgänglig från vilken verksamhetsutövare kan söka bidrag för utveckling av innovativa lösningar för att minska sina koldioxidutsläpp.

Tilldelningen under den nya handelsperioden kommer att baseras på verkliga data från den nuvarande handelsperioden som hämtas in från verksamhetsutövarna. Denna insamling kommer att påbörjas under våren 2019 och därefter följer arbetet med att ta fram skarpa ansökningshandlingar som ska godkännas av kommissionen troligtvis under hösten 2019. Men än så länge är förutsättningarna inte på plats och det finns ännu inga mallar för att söka tilldelning för den nya handelsperioden, så vi får alla ha tålamod och invänta att pusselbitarna faller på plats.

I nuläget pågår dock arbetet med övervakning och rapportering av utsläpp som vanligt. Nytt för år 2018 är att Naturvårdsverket tar över rollen som tillstånds- och tillsynsmyndighet och kommer att hantera såväl tillståndsfrågor som tilldelningsfrågor inom systemet för handel med utsläppsrätter. Därmed utökas även användningsområdet för ETS- portalen och Naturvårdsverket kommer att ta fram en uppdaterad mall för tillståndsansökan och övervakningsplan.

Naturvårdsverket påtalar även vikten av att tillhandahålla de bilagor till övervakningsplanen som MRR kräver, t.ex. riskbedömning och mätosäkerhetsanalys, samt att val av lägre övervakningsnivåer ofta måste motiveras genom en beräkning som visar att det medför orimliga kostnader att tillämpa den högsta övervakningsnivån.
Känner ni att ni behöver stöd i arbetet med handel med utsläppsrätter eller att tiden inte räcker till. Ta då kontakt med oss på EnviLoop så hjälper vi er gärna.

Utsläppsrätter