Vi har tidigare flaggat för att Naturvårdsverket arbetat fram en ny föreskrift angående mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Den nya föreskriften som fått beteckningen NFS 2016:13 publicerades 1 februari 2017 och gäller skarpt för samtliga NOX-pliktiga anläggningar från och med 1 juli 2017. Här följer vår kortfattade och generella sammanställning av de möjligheter och utmaningar som den nya föreskriften medför, samt våra tips om hur ni bäst förbereder er införs ikraftträdandet av de nya kraven.

 • Ökade krav på egenkontroll
  Kravet på kontroll och kalibrering av er egen mätutrustning skärps i och med ikraftträdandet av NFS 2016:3. Kontroll av noll- och spannpunktskontroll med hjälp av referensgas ska fortsättningsvis genomföras minst en gång per månad.
 • Krav på rutiner
  I den nya föreskriften ställs mycket tydliga krav på att ett flertal arbetsmoment som föreskriften kräver ska finnas dokumenterade i rutiner. Inget nytt krav tänker den som har koll på egenkontrollförordningens 5 §, men nu betydligt mer specifikt än tidigare.
 • Harmonisering mot SS-EN 14181:2014
  En av avsikterna med den nya föreskriften var att harmonisera kraven som rör den fasta mätutrustningen med SS-EN 14181, ex. med avseende på kvalitetssäkring. Dock kvarstår fortfarande flera skillnader mellan de två författningarna, ex. är formen för utvärdering av linjäritetskontroll fortfarande olika, samt att den gräns för när ett AMS med drift ska justeras inte nödvändigtvis stämmer överens med styrgränsen enligt CUSUM.
 • QAL2-kalibrerade värden i NOX-deklarationen
  När det kommer till att använda mätvärden tillåter föreskriften nu att QAL2-kalibrerade värden används i NOX-deklarationen. Om detta ska ses som en utmaning eller som en möjlighet tål att diskuteras eftersom det ställer stora krav på en representativ och väl utförd QAL2. Vilken signal är det egentligen som ska kontrolleras vid den jämförande mätningen och hur gör vi med mätvärden som ligger utanför det QAL2-kalibrerade mätområdet?

Så våra tips till er är följande:

 • -Skaffa referensgas och upprätta rutiner för kontroll av noll- och spannpunkt, samt dokumentation och utvärdering av resultatet.
 • -Om ni omfattas av SS-EN 14181, gå igenom vilka krav som kan samordnas med kraven enligt NFS 2016:13 och i vilka avseenden kraven skiljer sig åt. Båda författningarna ska ju uppfyllas!
 • -Överväg om ni vill använda QAL2-kalibrerade värden för NOX-redovisningen. Tål er QAL2 en granskning?
 • -Se över era rutiner och se till att de har rätt omfattning enligt NFS 2016:13, att de fungerar i verkligheten och att de följs!

Självklart finns vi till hands för diskussion om den nya föreskriften eller för att hjälpa er att ta ett helhetsgrepp om er NOX-uppföljning inför ikraftträdandet av den nya föreskriften.