Att det är mycket på gång med avseende på utsläppsreglering för förbränningsanläggningar vet ni säkert redan, bl.a. kommer det nya direktivet för medelstora förbränningsanläggningar (MCP) ta allt mer plats framöver och BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar väntas bli tuffa. Vi har uppmärksammat att gränsdragningen mellan IED och MCP inte alltid är så tydlig, nämnas kan exempelvis oklarheterna som föreligger för er som valt att klassa ner någon panna för att få en lägre installerad tillförd effekt. Kan en anläggning omfattas av både IED och MCP?

På förekommen anledning har vi på EnviLoop ställt ett antal frågor till Naturvårdsverket ang. införandet av IED och MCP, samt gränsdragningen mellan de två direktiven och dess följdförfattningar. Redan idag är förordningen om stora förbränningsanläggningar SFS 2013:252 fullt implementerad i svensk lagstiftning och ni har redan behövt ta ställning till om ni ska omfattas av den eller inte. Vissa av er har valt att klassa ner någon panna för att ”slippa undan” kraven i förordningen eller helt enkelt för att ni hade en större effektkapacitet än ni behövde. I flera sådana fall har vi även sett att tillsynsmyndigheten bemött anmälan om nedklassning med information om att anläggningen fortfarande utgör en IED-anläggning. Men varför är det så? Jo, för att det är den tillståndsgivna effekten som styr om en anläggning ska klassas som en IED-anläggning eller inte. Vad spelar det då för roll? Jo, det kan komma att bli viktigt framöver när BAT-slutsatser för förbränningsanläggningar offentliggörs och främst för er som har ”slingrat er ur” SFS 2013:252, ni vill troligtvis inte omfattas av BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar, då de (i alla fall om man ser till det utkast som finns) medför betydligt fler och hårdare krav.

Naturvårdsverket bekräftar att avsikten är att en anläggning ska omfattas av antingen IED eller MCP, men här gäller det att textförfattaren håller tungan rätt i mun när BAT-slutsatserna implementeras så att det blir tydligt även för de anläggningar som ligger och väger på gränsen mellan ”stor” och ”medelstor”.

En lärdom att ta till sig redan nu är att oavsett hur mycket installerad effekt ni har och hur ni i praktiken kör era pannor så är den tillståndsgivna effekten av stor betydelse vid tillämpning av lagstiftningen. Det finns inget krav på att den verkliga effekten ska överensstämma med den tillståndsgivna men för den som av någon anledning genomför justeringar i sitt miljötillstånd kan det vara en god idé att även justera den tillståndsgivna effekten. Tänk även på att när ni ny- eller omprövar en anläggning är det klokt att beakta vilka effektnivåer som är styrande i de olika regelverken, samt att inte pröva en alltför väl tilltagen effektnivå. Vi väntar med spänning på hur detta utvecklas och kommer med säkerhet få anledning att återkomma i ärendet.