Nu är det hög tid att ansöka om dispens från platsbesök vid verifieringen gällande verksamhetsår 2015! Det är möjligt att bli undantagen kravet på platsbesök vid verifiering enligt artikel 31 i förordning (EU) nr 600/2012.
[white_space] För att bli undantagen från kravet på platsbesök krävs det att kontrollören, d.v.s. den externa verifieraren, genom sin riskbedömning initierar att undantag är möjligt för den specifika anläggningen. Som verksamhetsutövare kan man dock kontakta sin verifierare och diskutera möjligheten. Då verifieraren genomfört bedömningen med resultatet att ett undantag är möjligt ska verksamhetsutövaren lämna in en ansökan till Naturvårdsverket där verksamhetsutövaren ska ange en del administrativa uppgifter om anläggningen samt besvara hur väl de i ansökan angivna kriterierna uppfylls.
[white_space] Ansökan om att bli undantagen platsbesök ska inlämnas till Naturvårdsverket senast den 31 oktober 2015! För anläggningar med låga utsläpp, d.v.s. mindre än 25 000 ton CO2ekv per år, krävs ingen ansökan till Naturvårdsverket för att bli undantagen utan det är enbart verifierarens bedömning som avgör.
[white_space] Vill du ha hjälp med att kontakta er verifierare, gå igenom hur väl er anläggning uppfyller kriterierna eller fylla i ansökan så tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er.