EnviLoop tillhandahåller granulärt svavel för att tillsätta till bränslet för att reducera CO-utsläpp eller för att minska korrosions- och beläggningsproblem i en förbränningsanläggning.

Det svavel vi levererar håller en mycket hög kvalitét med avseende på struktur och hårdhet vilket bl.a. medför att en minimal tillförsel av svavel kan uppnås .Vi kan leverera svavel i både hink, bigbag eller bulkbil.

Granulärt svavel

Tillförsel av granulärt svavel utförs för att minska CO-utsläppet och/eller för att reducera korrosions- och beläggningsproblem i en förbränningsanläggning.

EnviLoop erbjuder svavelgranulat av mycket hög kvalitét och är optimalt för användning i vår microdoserare EnviDoos®, men kan även användas på förbränningsanläggningar som tillämpar andra doseringsmetoder.

Vårt svavelgranulat är inte klassat som farligt gods och därmed tillkommer inga specifika krav vid transport eller hantering. Två kvalitetsparametrar som är utmärkande för vårt svavel är struktur och hårdhet, vilket bland annat medför att reaktionstiden med svavlet förlängs i eldstaden vilket resulterar i att åtgången av svavel kan minimeras och att bildningen av svaveldamm är mycket begränsad. Till följd av detta kan tidskrävande och riskabelt underhållsarbete undvikas och ett bättre resultat vid förbränningen med inblandning av vårt svavelgranulat erhållas.

Så vill Ni veta mer om granulerat svavel, tveka inte att höra av er!

Kontaktpersoner Granulärt svavel

Niklas Wenstedt
Telefon:
021-40 86 50
Mail:
niklas.wenstedt@enviloop.se

Håkan Fjäder
Telefon:
021-10 56 42
Mail:
 hakan.fjader@enviloop.se