På EnviLoop har vi tillsammans mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med miljöbalken och specifika författningar för drift och uppföljning av miljöfarlig verksamhet, framförallt inom processindustrin.

Vi arbetar mycket med tillstånd och omprövningar som regleras av miljölagstiftningen, men även med konkreta frågor om hur en anläggning ska bedrivas för att säkerställa att kraven uppfylls. Vi håller återkommande utbildningar inom miljörätt och är även flitigt anlitade föreläsare inom detta ämne.

Verksamheter som vi främst har erfarenhet av är förbränningsanläggningar, pappers- och massaindustrier, vatten- och avloppsreningsverk och sågverk.

Lagstiftning

I de projekt där vi är aktiva strävar vi alltid mot att hitta rätt balans mellan produktion och miljö. Genom våra tidigare genomförda uppdrag har vi visat att vi är innovativa och att de lösningar vi hittar fungerar.

Aktuell inriktning nu på många av våra uppdrag är EU:s industriutsläppsbestämmelser, såväl i ett allmänt som i ett mer strategiskt rådgivningsperspektiv. Vi har även specialistkompetens inom systemet för handel med utsläppsrätter, bestämmelserna kring hållbarhetskriterier för flytande biobränslen och det svenska systemet för kväveoxidavgift.

Vi vill oavsett uppdrag bidra till att ni erhåller en tydlig struktur och bättre förutsättningar för att veta vilka spelregler som gäller för just er verksamhet och hur ni ska hantera de specifika frågor som uppstår.

Kontaktpersoner Lagstiftning

Sofia Enternäs
Telefon: 021-10 56 45
Mail: sofia.enternas@enviloop.se

Veronica Blomster
Telefon: 021-10 56 43
Mail: veronica.blomster@enviloop.se

Tillståndsärenden

Vid ny- eller omprövning av en miljöfarlig verksamhet är det viktigt att det blir rätt från början. Detta är verksamhetsutövarens chans att lägga fram förslag till begränsningar och villkor som går i linje med de aktiviteter som ska bedrivas inom anläggningen.

Det är mer än vanligt att verksamheter bedrivs enligt tillstånd eller beslut som är föråldrade, otydliga eller som helt enkelt inte är tillräckligt väl anpassade till de verkliga förutsättningar som råder. För nya anläggningar är tillståndsprövningen en viktig del i förarbetet eftersom det inte blir någon anläggning om det inte finns ett miljötillstånd. För befintliga anläggningar är det ibland myndigheten som kräver omprövning, men minst lika ofta initieras en omprövning av verksamhetsutövaren till följd av ändrade driftförutsättningar. Ibland räcker det med att pröva om ett enskilt villkor eller att ansöka om ett ändringstillstånd. Oavsett karaktären på ert tillståndsärende kan vi vara behjälpliga, då vi har erfarenhet av hela processen. Självklart kan vi också hjälpa till med anmälningspliktiga verksamheter och förändringar.

Egenkontroll

Egenkontroll är precis vad det låter som, verksamhetsutövarens kontroll av det egna miljörelaterade arbetet. Det kan verka enkelt, men för att lyckas med egenkontrollen krävs kunskap, kontinuitet och rätt verktyg.

Egenkontrollförordningen är tydlig med vilka delar som ska ingå i det löpande egenkontrollarbetet inom en miljöfarlig verksamhet. Men det finns mycket att läsa mellan raderna i den kortfattade förordningen och det är viktigt att egenkontrollarbetet är specifikt och väl anpassat efter verksamhetens omfattning och art. Vi hjälper gärna till med ”punktinsatser” som t.ex. genomförande av riskanalys eller upprensning bland era kemikalier, men vi kan även hjälpa er att få ihop helheten i egenkontrollarbetet så att rutiner, metoder och arbetssätt blir implementerat i er organisation och når ut till samtliga berörda.

Egenkontroll

Myndighetsrapportering

Det är många rapporteringsdatum att komma ihåg för dig som bedriver en miljöfarlig verksamhet och i vissa fall kan det bli både dyrt och besvärlig att missa en dead line. Men även för den som har en plan visar det sig ibland att kunskapen eller tiden inte räcker till.

Fördelen med att lägga över den årliga rapporteringen på EnviLoop är att vi har rutin. Vi har sammanställt de flesta rapporter många gånger och räds inte enorma Excel-filer och metervis av indata. Vi har dessutom kunskap om den bakomliggande lagstiftningen som är grunden för rapporteringskraven, samt smarta verktyg som underlättar arbetet.

LOU

Att genomföra en offentlig upphandling enligt konstens alla regler är inte helt enkelt. Utöver kunskap om upphandlingsförfarandet krävs det även goda kunskaper om den aktuella processen eller utrustningen, så att kravformulering och förutsättningar för utvärdering blir korrekta och tydliga.

EnviLoop har erfarenhet av att ta fram upphandlingsunderlag, sköta kontakten med potentiella leverantörer samt att utvärdera inkomna anbud enligt fastställda utvärderingskriterier. Så varför inte ta stöd i upphandlingsprocessen av oss, som dessutom har gedigna kunskaper om de processer och utrustningar som är föremål för upphandling inom t.ex. förbränningsanläggningar och VA-verk.

EU-lagstiftning

Miljöfarliga verksamheter i Sverige regleras i allt större utsträckning av lagstiftning från EU. Det innebär generellt att det blir ”många bollar i luften” för verksamhetsutövarna eftersom de olika regelverken inte alltid harmoniserar med varandra eller med de förhållningsregler som följer av den svenska Miljöbalken.

EnviLoop har arbetat med lagstiftning för stora förbränningsanläggningar och förbränning av avfall sedan tidigt 2000- tal och sedan ikraftträdandet av IED har vi lagt många timmar på att fördjupa oss i vad det nya direktivet medför för våra sedan tidigare bekanta kundanläggningar. Under de senaste åren har även konsekvensutredningar till följd av BAT-slutsatser blivit ett vanligt förekommande uppdrag för oss.

En annan viktig EU-lagstiftning som löpande medför nya uppdrag för oss är systemet för handel med utsläppsrätter. Inom detta system kan vi hjälpa till med allt ifrån tillståndsansökningar till återkommande internrevision och rapportering samt tilldelningsfrågor.